REKLAMA

BOŚ SA: wyniki finansowe

2021-05-12 06:56
publikacja
2021-05-12 06:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BOS_QSr_I_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące sródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapiałowej BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 102 516 153 308 22 422 34 872
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 46 904 38 894 10 259 8 847
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 24 295 10 303 5 314 2 344
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 687 0 156
V. Zysk brutto 7 752 34 573 1 696 7 864
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 120 23 569 464 5 361
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 058 715 205 8 980 162 683
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 691 21 074 -12 618 4 794
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 733 -10 762 -1 910 -2 448
X. Przepływy pieniężne netto, razem -25 366 725 517 -5 548 165 029
XI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,02 0,25 0,00 0,06
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,02 0,25 0,00 0,06
wiersz XIII-XIX kolumna 1 stan na dzień 31-03-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 31-03-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020
XIII. Aktywa razem 19 941 157 20 505 829 4 278 943 4 443 492
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 582 364 732 743 124 963 158 781
XV. Zobowiązania wobec klientów 16 066 735 16 560 715 3 447 575 3 588 609
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 915 137 1 913 170 410 947 414 573
XVII. Kapitał podstawowy 1 461 036 1 461 036 313 507 316 598
XVIII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XIX. Współczynnik kapitałowy 15,54 14,86
dane dotyczące sródrocznego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XX. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 101 809 152 885 22 267 34 776
XXI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 19 922 17 951 4 357 4 083
XXII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 15 305 3 774 3 347 858
XXIII. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 687 0 156
XXIV. Zysk brutto 6 054 33 518 1 324 7 624
XXV. Zysk netto 2 222 23 835 486 5 422
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 226 715 729 8 142 162 803
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 451 24 470 -12 128 5 566
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 109 -10 115 -1 774 -2 301
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -26 334 730 084 -5 760 166 068
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,02 0,26 0,01 0,06
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,02 0,26 0,01 0,06
wiersz XXXII-XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 31-03-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 31-03-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020
XXXII. Aktywa razem 19 654 787 20 298 862 4 217 494 4 398 644
XXXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 582 364 732 743 124 963 158 781
XXXIV. Zobowiązania wobec klientów 16 051 120 16 553 777 3 444 225 3 587 106
XXXV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 912 475 1 910 406 410 376 413 974
XXXVI. Kapitał podstawowy 1 460 364 1 460 364 313 363 316 452
XXXVII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XXXVIII. Współczynnik kapitałowy 15,76 14,98
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BOS QSr I 2021.pdfBOS QSr I 2021.pdf Raport BOŚ za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2021-05-12 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
2021-05-12 Robert Kasprzak Wiceprezes Zarządu
2021-05-12 Marzena Koczut Wiceprezes Zarządu
2021-05-12 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki