REKLAMA

BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

2022-04-28 06:53
publikacja
2022-04-28 06:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Bank_31.03.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_31.03.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_I_kwartal_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_31.03.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_31.03.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_Bank_Pekao_S.A._Group_for_the_first_quarter_of_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. PLN tys. EUR
II. I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021
III. Wynik z tytułu odsetek 2 069 086 1 333 599 445 233 291 682
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 704 994 615 863 151 703 134 700
V. Zysk brutto 1 243 328 401 549 267 543 87 826
VI. Zysk netto 907 888 246 096 195 363 53 826
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 907 165 245 648 195 207 53 728
VIII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 723 448 156 98
IX. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,46 0,94 0,74 0,21
X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,46 0,94 0,74 0,21
XI. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XII. tys. PLN tys. EUR
XIII. I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 335 481 3 060 367 2 654 390 669 357
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 091 244 1 717 792 665 184 375 712
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 732 652 -1 441 431 372 838 -315 267
XVII. Przepływy pieniężne netto razem 17 159 377 3 336 728 3 692 412 729 802
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVIII. tys. PLN tys. EUR
XIX. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XX. Aktywa razem 271 885 164 250 566 605 58 438 509 54 478 107
XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - - -
XXII. Zobowiązania wobec innych banków 13 284 022 8 575 469 2 855 244 1 864 476
XXIII. Zobowiązania wobec klientów 204 967 160 195 161 943 44 055 274 42 432 044
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 12 580 11 857 2 704 2 578
XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 23 482 780 23 851 429 5 047 347 5 185 770
XXVI. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 56 415 57 066
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,47 90,87 19,23 19,76
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,47 90,87 19,23 19,76
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXX. tys. PLN tys. EUR
XXXI. 31.03.2022 31.12.2021 (*) 31.03.2022 31.12.2021 (*)
XXXII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*) 16,9 17,7 16,9 17,7
XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem (*) 150 356 791 149 628 164 32 317 419 32 532 105
XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) (*) 22 661 746 23 659 934 4 870 875 5 144 135
XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 591 080 597 904
(*) Dane zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku, zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.
Wybrane jednostkowe dane finansowe Banku Pekao S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXXVI. tys. PLN tys. EUR
XXXVII. I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021
XXXVIII. Wynik z tytułu odsetek 1 990 740 1 277 332 428 374 279 375
XXXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 619 955 522 258 133 404 114 227
XL. Zysk brutto 1 141 686 302 381 245 672 66 136
XLI. Zysk netto 831 854 166 947 179 001 36 514
XLII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,17 0,64 0,68 0,14
XLIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,17 0,64 0,68 0,14
XLIV. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR) - - - -
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XLV. tys. PLN tys. EUR
XLVI. I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 662 352 3 077 257 2 294 360 673 051
XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 372 429 1 070 460 940 874 234 129
XLIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 910 841 -447 881 411 181 -97 960
L. Przepływy pieniężne netto razem 16 945 622 3 699 836 3 646 415 809 220
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
LI. tys. PLN tys. EUR
LII. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
LIII. Aktywa razem 262 815 558 241 275 213 56 489 104 52 457 976
LIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - - -
LV. Zobowiązania wobec innych banków 9 374 712 5 069 257 2 014 984 1 102 156
LVI. Zobowiązania wobec klientów 205 236 382 195 451 091 44 113 140 42 494 910
LVII. Kapitał własny 22 649 612 23 099 821 4 868 267 5 022 355
LVIII. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 56 415 57 066
LIX. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
LX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 86,29 88,01 18,55 19,14
LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 86,29 88,01 18,55 19,14
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
LXII. tys. PLN tys. EUR
LXIII. 31.03.2022 31.12.2021 (*) 31.03.2022 31.12.2021 (*)
LXIV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*) 18,8 19,6 18,8 19,6
LXV. Aktywa ważone ryzykiem (*) 136 096 162 135 635 109 29 252 265 29 489 740
LXVI. Kapitał Tier I (*) 22 771 059 23 787 500 4 894 371 5 171 870
LXVII. Kapitał Tier II 2 750 000 2 750 000 591 080 597 904
(*) Dane zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku, zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.


Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano
następujące kursy:•  do przeliczenia pozycji
bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2022 - 1 EUR =
4,6525 PLN oraz na 31.12.2021 - 1 EUR = 4,5994 PLN,• do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów
pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I kwartał 2022 roku
oraz za I kwartał 2021 rok - 1 EUR = 4,6472 PLN oraz 1 EUR = 4,5721 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_Bank_31.03.2022.pdfWybrane dane finansowe_Bank_31.03.2022.pdf Wybrane dane finansowe_Bank_31.03.2022
Wybrane dane finansowe_Grupa_31.03.2022.pdfWybrane dane finansowe_Grupa_31.03.2022.pdf Wybrane dane finansowe_Grupa_31.03.2022
Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2022 roku.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2022 roku.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2022 roku
Selected financial data_Bank_31.03.2022.pdfSelected financial data_Bank_31.03.2022.pdf Selected financial data_Bank_31.03.2022
Selected financial data_Group_31.03.2022.pdfSelected financial data_Group_31.03.2022.pdf Selected financial data_Group_31.03.2022
Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2022.pdfReport of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2022.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2022-04-27 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
2022-04-27 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2022-04-27 Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządu Banku
2022-04-27 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku
2022-04-27 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku
2022-04-27 Wojciech Werochowski Wiceprezes Zarządu Banku
2022-04-27 Piotr Zborowski Wiceprezes Zarządu Banku
2022-04-27 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki