BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

2019-11-06 07:01
publikacja
2019-11-06 07:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_09_2019_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_09_2019_Bank.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_09_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_09_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of__Bank_Pekao_S.A._Group_for_the_third_quarter_of_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. zł tys. EUR
II. 3 KWARTAŁY 2019 3 KWARTAŁY 2018 3 KWARTAŁY 2019 3 KWARTAŁY 2018
III. Wynik z tytułu odsetek 4 049 374 3 699 216 939 835 869 688
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 879 038 1 824 314 436 113 428 897
V. Zysk brutto 2 070 102 2 070 578 480 458 486 794
VI. Zysk netto 1 482 892 1 538 611 344 170 361 728
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 1 480 661 1 537 933 343 652 361 569
VIII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 2 231 678 518 159
IX. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,64 5,86 1,31 1,38
X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,64 5,86 1,31 1,38
XI. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,60 7,90 1,55 1,86
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XII. tys. zł tys. EUR
XIII. 3 KWARTAŁY 2019 3 KWARTAŁY 2018 3 KWARTAŁY 2019 3 KWARTAŁY 2018
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 715 092 -8 184 431 -630 156 -1 924 164
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 335 547 11 260 832 -542 066 2 647 427
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 744 955 -159 959 -404 994 -37 606
XVII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 795 594 2 916 442 -1 577 216 685 657
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVIII. tys. zł tys. EUR
XIX. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XX. Aktywa razem 198 804 400 191 089 805 45 455 551 44 439 490
XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 5 037 5 067 1 152 1 178
XXII. Zobowiązania wobec innych banków 6 138 182 5 615 631 1 403 462 1 305 961
XXIII. Zobowiązania wobec klientów 153 720 835 149 491 059 35 147 438 34 765 363
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 12 407 11 491 2 837 2 672
XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 22 811 520 22 796 726 5 215 731 5 301 564
XXVI. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 60 012 61 040
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 86,91 86,85 19,87 20,20
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 86,91 86,85 19,87 20,20
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXX. tys. zł tys. zł
XXXI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 17,2 17,4 17,2 17,4
XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem 132 825 798 125 179 118 30 369 901 29 111 423
XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) 20 523 790 19 796 894 4 692 654 4 603 929
XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 350 000 2 000 000 537 315 465 116
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXXVI. tys. zł tys. EUR
XXXVII. 3 KWARTAŁY 2019 3 KWARTAŁY 2018 3 KWARTAŁY 2019 3 KWARTAŁY 2018
XXXVIII. Wynik z tytułu odsetek 3 942 313 3 606 857 914 987 847 974
XXXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 531 892 1 509 570 355 543 354 901
XL. Zysk brutto 2 111 331 2 153 221 490 027 506 223
XLI. Zysk netto 1 566 535 1 650 827 363 583 388 110
XLII. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,97 6,29 1,39 1,48
XLIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,97 6,29 1,39 1,48
XLIV. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,60 7,90 1,55 1,86
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XLV. tys. zł tys. EUR
XLVI. 3 KWARTAŁY 2019 3 KWARTAŁY 2018 3 KWARTAŁY 2019 3 KWARTAŁY 2018
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 904 215 -5 959 304 -674 051 -1 401 035
XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 293 189 11 465 980 -532 235 2 695 658
XLIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 255 951 -2 584 333 -291 499 -607 578
L. Przepływy pieniężne netto, razem -6 453 355 2 922 343 -1 497 785 687 045
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
LI. tys. zł tys. EUR
LII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
LIII. Aktywa razem 191 648 292 184 347 176 43 819 346 42 871 436
LIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 5 037 5 067 1 152 1 178
LV. Zobowiązania wobec innych banków 3 444 415 2 921 955 787 547 679 524
LVI. Zobowiązania wobec klientów 154 296 471 150 132 028 35 279 054 34 914 425
LVII. Kapitał własny 21 956 433 21 821 998 5 020 220 5 074 883
LVIII. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 60 012 61 040
LIX. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
LX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 78,42 83,14 17,93 19,33
LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 78,42 83,14 17,93 19,33
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
LXII. tys. zł tys. EUR
LXIII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
LXIV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,8 18,7 18,8 18,7
LXV. Aktywa ważone ryzykiem 121 955 497 116 258 802 27 884 465 27 036 931
LXVI. Fundusze podstawowe (Tier I) 20 596 196 19 714 754 4 709 209 4 584 827
LXVII. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 350 000 2 000 000 537 315 465 116


Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano
następujące kursy:•  do przeliczenia pozycji
bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.09.2019 - 1 EUR =
4,3736 PLN oraz na 31.12.2018 - 1 EUR = 4,3000 PLN,• do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne
średnich kursów ogłoszonych przez NBPna ostatni dzień
każdego miesiąca odpowiednio za 3 kwartały 2019 oraz 3 kwartały 2018 - 1
EUR = 4,3086 PLN oraz 1 EUR = 4,2535 PLN•  do przeliczenia
pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia
pozycji rachunku zysków i strat,•  do przeliczenia
dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2018 roku oraz 2017 roku –
1 EUR = 4,2669 PLN oraz 1 EUR = 4,2447 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_09_2019_Grupa.pdfWybrane dane finansowe_09_2019_Grupa.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane dane finansowe_09 2019_Bank.pdfWybrane dane finansowe_09 2019_Bank.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartał_2019 roku.pdfRaport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartał_2019 roku.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2019 roku
Selected financial data_Group_09_2019.pdfSelected financial data_Group_09_2019.pdf Selected consolidated financial data
Selected financial data_Bank_09 2019.pdfSelected financial data_Bank_09 2019.pdf Selected unconsolidated financial data
Report of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2019.pdfReport of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2019.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2019-11-05 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05 Michał Lehmann Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05 Tomasz Styczyński Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-05 Grzegorz Olszewski Członek Zarządu Banku
2019-11-05 Piotr Wetmański Członek Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki