REKLAMA
Tour de spółki

BALTONA S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 22:18
publikacja
2020-06-30 22:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_Grupa_Baltona_2019.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Baltona_2019.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_laczony_do_raportu_za_2019_rok.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PHZ_Baltona_GK_2019_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ODPOWIEDNIO ZA 2019 ORAZ 2018 ROK
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 560 880 482 968 130 383 113 189
II. (Strata)/Zysk na działalności operacyjnej (35 793) 1 131 (8 320) 265
III. Zyska /(Strata) brutto (69 697) 2 (16 202) 0
IV. Zyska (Strata) netto z działaności kontynuowanej przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (69 245) (4 806) (16 097) (1 126)
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 55 217 10 084 12 836 2 363
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (12 790) (77 703) (2 973) (18 211)
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 90 264 45 782 20 983 10 730
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 132 691 (21 837) 30 845 (5 118)
IX. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 887 582 10 887 582 10 887 582
X. Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - -
XI. (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (6,36) (0,44) (1,48) (0,10)
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (6,36) (0,44) (1,48) (0,10)
XIII. POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2019 ORAZ 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa razem 891 857 291 711 209 430 67 840
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 864 438 194 879 202 991 45 321
XVI. Zobowiązania długoterminowe 635 197 66 650 149 160 15 500
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 229 241 128 229 53 831 29 821
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 27 419 96 616 6 439 22 469
XIX. Kapitał podstawowy 2 814 2 814 661 654
XX. Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,52 8,87 0,59 2,06
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,52 8,87 0,59 2,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane Grupa Baltona 2019.BES.pdfSprawozdanie skonsolidowane Grupa Baltona 2019.BES.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK Baltona 2019
Sprawozdanie z działalności Grupa Baltona 2019.BES.pdfSprawozdanie z działalności Grupa Baltona 2019.BES.pdf Sprawozdanie z działalności łączne PHZ Baltona i Grupa Baltona 2019
List do akcjonariuszy łączony do raportu za 2019 rok.BES.pdfList do akcjonariuszy łączony do raportu za 2019 rok.BES.pdf List do akcjonariuszy PHZ Baltona 2019
PHZ Baltona GK 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfPHZ Baltona GK 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie z badania SF GK Baltona 2019
Oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PHZ Baltona
Oświadczenie RN dot. KA.pdfOświadczenie RN dot. KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PHZ Baltona dot. Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski
2020-06-30 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba
2020-06-30 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki