AUTO PARTNER S.A.: wyniki finansowe

2020-09-17 06:45
publikacja
2020-09-17 06:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Auto_Partner_SA_za_I_polrocze_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_roku_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_roku_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. I. Przychody ze sprzedaży 767 773 719 574 172 871 167 811
II. II. Zysk/strata brutto na sprzedaży 217 403 183 141 48 950 42 710
III. III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 61 879 40 647 13 933 9 479
IV. IV. Zysk/strata brutto 56 168 36 129 12 647 8 426
V. V. Zysk/strata netto 45 284 28 954 10 196 6 752
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 112 468 19 162 25 323 4 469
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 595 -4 251 -584 -991
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -103 017 -15 927 -23 195 -3 714
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem 6 856 -1 016 1 544 -237
X. X. Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR] 0,35 0,22 0,08 0,05
XI. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XII. XI. Aktywa razem 768 911 731 526 172 170 171 780
XIII. XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 351 385 359 329 78 680 84 379
XIV. XIII. Zobowiązania długoterminowe 152 055 156 413 34 047 36 730
XV. XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 199 330 202 916 44 633 47 650
XVI. XV. Kapitał własny 417 526 372 197 93 490 87 401
XVII. XVI. Kapitał zakładowy 13 062 13 062 2 925 3 067
XVIII. XVII. Liczba akcji [w szt.] 130 620 000 130 620 000
XIX. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR] 3,20 2,85 0,72 0,68
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">W
celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
EUR zastosowano nastepujące kursy </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">wymiany:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
dotyczace rachunku zyskow i strat oraz rachunku przepływow</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pienieznych
za pierwsze polrocze 2020 r. i odpowiednio za pierwsze</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">polrocze
2019 r. przeliczono według kursow oglaszanych przez NBP</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiazujacych
na ostatni dzien kalendarzowy kazdego miesiaca.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Kurs
ten wynosil odpowiednio:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">6
miesiecy zakonczone 30.06.2020 1 EUR= 4,4413 PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">6
miesiecy zakonczone 30.06.2019 1 EUR= 4,2880 PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
bilansowe przeliczone zostaly wedlug sredniego kursu NBP</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiazujacego
w dniu konczacym okres </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdawczy:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzien 31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzien 30.06.2020 1 EUR = 4,4660 PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r..pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r..pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r..pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r..pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.
Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner SA za I półrocze 2020 r..pdfŚródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner SA za I półrocze 2020 r..pdf Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner SA za I półrocze 2020 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2020.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2020.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu
2020-09-17 Piotr Janta Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki