REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy

2021-03-26 15:42
publikacja
2021-03-26 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_2_Zawiadomienie_o_zgromadzeniu_akcjonariuszy_(BDO).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_2_Notice_of_General_Meeting_(BDO).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EGM_Notice_and_Proxy_(003).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Spółka Atlas Estates Limited (dalej „Spółka”) ogłasza, że Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 23 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.00 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, GY1 1WD, Guernsey. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd pragnie zapewnić Państwu możliwość wykonywania prawa uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy poprzez głosowanie. Szczegóły dotyczące sposobu oddawania głosu przez pełnomocnika za pośrednictwem poczty, e-maila lub za pośrednictwem CREST znajdują się na stronie 4 załącznika do niniejszego raportu.

Więcej informacji, prosimy o kontakt:
Maitland Administration (Guernsey) Limited
Tel +44 (0)1 481 749 360
Guernsey.Office@maitlandgroup.com
Pan Aimee Gontier
Pani Elaine Smeja

Załącznik: Lista Dyrektora Atlas Estates Limited, wyjaśnienia do wszystkich uchwał, zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz formularz pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżacy nr 2 Zawiadomienie o zgromadzeniu akcjonariuszy (BDO).pdfRaport bieżacy nr 2 Zawiadomienie o zgromadzeniu akcjonariuszy (BDO).pdf Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
Current report no 2 Notice of General Meeting (BDO).pdfCurrent report no 2 Notice of General Meeting (BDO).pdf Current report no. 2/2021 dated 26 March 2021
EGM Notice and Proxy (003).pdfEGM Notice and Proxy (003).pdf EGM Notice and Proxy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 2/2021 dated
26 March 2021


Notice of General Meeting


Atlas Estates Limited (the
'Company') announces that General Meeting will be held at the Company's
Registered Office at 3rd Floor, 1 Le Truchot, St
Peter Port, Guernsey, GY1 1WD  on
23 April 2021 at 11.00 am (local time). The proposed agenda
and issues relating to filling of the documents concerning the right to
exercise share voting rights are included in the appendices to this
current report.

The Board wish to ensure that you
are able to exercise your rights to participate in the General Meeting
through voting. Details of how to submit your proxy vote by post, by
email or through CREST are set out on page 4 of the Appendix to this
report.


Further information, please
contact:

Maitland Administration
(Guernsey) Limited


                                                                                              
            Tel
+44 (0)1 481 749 360Guernsey.Office@maitlandgroup.com


Mrs Elaine Smeja


Mrs Aimee Gontier

Appendix (including: List from Chairman of 
Atlas Estates Limited, explanatory
notes on all resolutions, the notice of the General Meeting as well as
proxy form).


 


Legal basis: Article 56 item 1.
2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings, Conditions Governing
the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies
(Journal of
Laws of 2019, item 623) and §19 item 1 of the Regulation of the Minister
of Finance in Poland, dated 29 March 2018 on current and interim reports
published by issuers of securities and conditions for recognition as
equivalent of information whose disclosure is required under the law of
non – member states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Mark Chasey Director
2021-03-26 Andrew Fox Director
2021-03-26 Guy Indig Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki