REKLAMA

ATLANTAPL: wyniki finansowe

2021-05-31 18:09
publikacja
2021-05-31 18:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_III_kw_2020_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 237 542 235 454 52 453 54 222
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 910 7 467 2 188 1 720
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 823 7 041 1 948 1 621
IV. Zysk (strata) netto 6 988 5 645 1 543 1 300
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 132 -5 778 2 237 -1 331
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 160 -2 109 -919 -486
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 979 9 176 -1 541 2 113
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 007 1 288 -222 297
IX. Aktywa razem 175 217 168 197 37 598 37 662
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 573 93 835 20 508 21 011
XI. Zobowiązania długoterminowe 44 591 43 086 9 568 9 648
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 982 50 749 10 940 11 363
XIII. Kapitał własny 79 644 74 362 17 090 16 651
XIV. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 346 6 092
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,15 0,93 0,25 0,21
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,07 12,21 2,81 2,73
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie III kw 2020_2021.pdfsprawozdanie III kw 2020_2021.pdf sprawozdanie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki