9,9000 zł
-0,50% -0,0500 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_APLISENS_rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_okres_01.01.2020-31.03.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 25 057 26 542 5 700 6 176
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 561 4 805 810 1 118
III. Zysk (strata) brutto 3 578 4 845 814 1 127
IV. Zysk (strata) netto 2 983 4 006 679 932
V. Suma dochodów całkowitych 2 126 3 722 484 866
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 175 2 582 722 601
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 428 -6 476 97 -1 507
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 935 956 213 222
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 538 -2 938 1 032 -684
X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,32 0,05 0,07
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,32 0,05 0,07
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2020 oraz 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 180 703 175 439 39 695 41 197
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 427 1 399 313 329
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 374 10 416 2 718 2 446
XV. Kapitał własny 166 902 163 624 36 663 38 423
XVI. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 553 592
XVII. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 14,08 13,22 3,09 3,10
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,08 13,22 3,09 3,10
XIX. Liczba akcji w szt. średnioważona 11 853 358 12 375 358 11 853 358 12 375 358
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
XX. Przychody netto ze sprzedaży 18 308 18 985 4 164 4 417
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 764 4 353 856 1 013
XXII. Zysk (strata) brutto 4 019 4 374 914 1 018
XXIII. Zysk (strata) netto 3 344 3 613 761 841
XXIV. Suma dochodów całkowitych 3 344 3 613 761 841
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 290 1 684 521 392
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 070 -6 476 243 -1 507
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 961 1 082 219 252
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 321 -3 710 983 -863
XXIX. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,29 0,06 0,07
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,29 0,06 0,07
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2020 oraz 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXI. Aktywa razem 168 804 162 889 37 081 38 250
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 702 667 154 157
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 224 4 080 1 148 958
XXXIV. Kapitał własny 162 878 158 142 35 779 37 136
XXXV. Kapitał zakładowy 2 519 2 519 553 592
XXXVI. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 13,74 12,78 3,02 3,00
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,74 12,78 3,02 3,00
XXXVIII. Liczba akcji w szt. średnioważona 11 853 358 12 375 358 11 853 358 12 375 358
XXXIX. Liczba akcji w szt. średnioważona 11 853 358 12 375 358 11 853 358 12 375 358


Wybrane dane finansowe za I kwartał 2020
roku i I kwartał 2019 roku zostały przeliczone na EUR wg następującychzasad:-dane
bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2020
roku tj. 4,5523 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2019 roku tj.4,2585
PLN/EUR.-dane rachunku zysków i strat, rachunku dochodówcałkowitych
oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca sprawozdawczego tj. za okres01.01.-31.03.2019-
4,3963 PLN/EUR oraz za okres 01.01.-31.03.2019 4,2978 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK APLISENS rozszerzony skonsolidowany raport za okres 01.01.2020-31.03.2020.pdfGK APLISENS rozszerzony skonsolidowany raport za okres 01.01.2020-31.03.2020.pdf GK APLISENS IQ2020 roszerzony skonsolidowany raport za okres 01.01.2020-31.03.2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 i terminów dywidendy.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.