REKLAMA

AMICA: wyniki finansowe

2022-11-25 05:46
publikacja
2022-11-25 05:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMICA_2022Q3_Sprawozdanie_Finansowe_v5_(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AMICA_2022Q3_Komentarz_Zarzadu_v3_(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody z umów z klientami 2 486,8 2 421,4 532,0 532,3
II. Zysk z działalności operacyjnej (9,8) 105,1 (2,1) 23,1
III. Zysk przed opodatkowaniem (1,1) 103,5 (0,2) 22,8
IV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki (11,9) 78,6 (2,5) 17,3
V. Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych (0,9) (0,3) (0,2) (0,1)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 254,7 (185,0) 54,5 (40,7)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (71,4) (43,8) (15,3) (9,6)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (119,5) 31,7 (25,6) 7,0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 63,8 (197,1) 13,6 (43,3)
X. Aktywa, razem 2 444,6 2 484,2 502,0 536,2
XI. Zobowiązania długoterminowe 214,3 187,1 44,0 40,4
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 096,0 1 178,2 225,1 254,3
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 132,8 1 116,3 232,6 241,0
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 1,5 2,6 0,3 0,6
XV. Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,2 3,4
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829 147 137 103 829 147 137
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (1,67) 10,26 (0,36) 2,26
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 145,69 143,57 29,92 30,99
XX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 6,00 0,75 1,32


Dane finansowe przeliczone zostały na
walutę Euro według następujących kursów:kurs
do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
przepływów pieniężnych: 4,6740 (30.09.2022) i 4,5491 (30.09.2021)kurs
do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,8698
(30.09.2022) i 4,6329 (30.09.2021)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMICA 2022Q3 Sprawozdanie Finansowe v5 (002).pdfAMICA 2022Q3 Sprawozdanie Finansowe v5 (002).pdf
AMICA 2022Q3 Komentarz Zarządu v3 (002).pdfAMICA 2022Q3 Komentarz Zarządu v3 (002).pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2022-11-25 Marcin Bilik Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-11-25 Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
2022-11-25 Michał Rakowski Członek Zarządu
2022-11-25 Robert Stobiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki