REKLAMA

AMICA: wyniki finansowe

2022-09-16 05:45
publikacja
2022-09-16 05:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMICA_2022Q2_Sprawozdanie_Finansowe_v9_(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AMICA_2022Q2_Komentarz_Zarzadu_v7_(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_Amica_S.A._30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_GK_Amica_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody z umów z klientami 1 639,7 1 570,1 353,7 345,9
II. Zysk z działalności operacyjnej (9,3) 74,9 (2,0) 16,5
III. Zysk przed opodatkowaniem 5,3 74,9 1,1 16,5
IV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki (4,1) 55,4 (0,9) 12,2
V. Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych (0,4) 0,1 (0,1) 0,0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 163,4 (112,8) 35,2 (24,8)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43,8) (24,6) (9,4) (5,4)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (93,7) (25,1) (20,2) (5,5)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 25,9 (162,5) 5,6 (35,7)
X. Aktywa, razem 2 407,1 2 221,6 514,3 491,4
XI. Zobowiązania długoterminowe 217,3 158,1 46,4 35,0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 052,1 968,5 224,8 214,2
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 135,7 1 092,2 242,6 241,6
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,0 2,8 0,4 0,6
XV. Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,3 3,5
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 147 137 201 983 147 137 201 983
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,59) 7,33 (0,13) 1,61
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 146,07 140,47 31,21 31,07
XX. Zadeklarowana/Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 6,00 0,75 1,32


Dane finansowe przeliczone zostały na walutę EUR według następujących
kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,6362 (30.06.2022) i 4,5396
(30.06.2021)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej: 4,6806 (30.06.2022) i 4,5208 (30.06.2021)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMICA 2022Q2 Sprawozdanie Finansowe v9 (002).pdfAMICA 2022Q2 Sprawozdanie Finansowe v9 (002).pdf
AMICA 2022Q2 Komentarz Zarządu v7 (002).pdfAMICA 2022Q2 Komentarz Zarządu v7 (002).pdf
RAPORT Amica S.A. 30.06.2022.pdfRAPORT Amica S.A. 30.06.2022.pdf
RAPORT GK Amica 30.06.2022.pdfRAPORT GK Amica 30.06.2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2022-09-16 Marcin Bilik Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-09-16 Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
2022-09-16 Michał Rakowski Członek Zarządu
2022-09-16 Robert Stobiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki