REKLAMA

AMICA: wyniki finansowe

2020-11-27 18:06
publikacja
2020-11-27 18:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Amica_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprowozdanie_finansowe_za_okres_IIIQ_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Amica_Komentarz_Zarzadu_za_okres_IIIQ_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 133,4 2 141,1 482,2 497,7
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 136,8 108,3 30,9 25,2
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 130,4 93,6 29,5 21,8
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 102,1 70,5 23,1 16,4
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 0,0 0,1 0,0 0,0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 295,9 -1,8 66,9 -0,4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28,7 -37,7 -6,5 -8,8
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -135,1 42,0 -30,5 9,8
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 132,1 2,5 29,9 0,6
X. Aktywa, razem 2 161,7 2 065,4 477,5 472,2
XI. Zobowiązania długoterminowe 183,9 185,2 40,6 42,3
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 966,4 991,6 213,5 226,7
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 009,1 886,5 222,9 202,7
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,3 2,1 0,5 0,5
XV. Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,6
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 214 360 250 000 214 360 250 000
XVIII. Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 13,50 9,37 3,05 2,18
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 129,78 114,02 28,67 26,50
XXI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,00 4,00 0,68 0,93


Dane finansowe przeliczone zostały na
walutę Euro według następujących kursów:kurs
do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów
pieniężnych: 4,4241 (30.09.2020)4,3022 (30.09.2019)kurs
do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,5268
(30.09.2020), 4,3736 (30.09.2019)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa Amica Środroczne skrócone skonsolidowane sprowozdanie finansowe za okres IIIQ 2020 roku.pdfGrupa Amica Środroczne skrócone skonsolidowane sprowozdanie finansowe za okres IIIQ 2020 roku.pdf
Grupa Amica Komentarz Zarządu za okres IIIQ 2020 roku.pdfGrupa Amica Komentarz Zarządu za okres IIIQ 2020 roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2020-11-27 Marcin Bilik Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Błażej Sroka Członek Zarządu
2020-11-27 Michał Rakowski Członek Zarządu
2020-11-27 Robert Stobiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki