REKLAMA

AMICA: wyniki finansowe

2020-05-29 06:43
publikacja
2020-05-29 06:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Amica_S.A._za_I_kwartal_2020_roku_wersja_do_publikacji_na_GPW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_Grupy_Amica_S.A._za_I_kwartal_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 686 520 679 654 158 707 157 938
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 491 30 102 6 587 6 995
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 628 25 557 5 231 5 939
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 16 289 13 320 3 766 3 095
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (83) 156 (19) 36
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 500 (38 131) 8 207 (8 861)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 794) (7 666) (4 114) (1 781)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 817) 37 510 (7 587) 8 717
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (15 111) (8 287) (3 493) (1 926)
X. Aktywa, razem 1 900 790 1 882 422 417 545 437 640
XI. Zobowiązania długoterminowe 164 514 167 504 36 139 38 943
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 786 420 832 082 172 752 193 449
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 947 588 882 035 208 156 205 062
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2 268 801 498 186
XV. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 416 3 615
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 250 000 250 000 250 000
XVIII. Akcje własne do umorzenia (w szt.) - - - -
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadjający akcjonariuszom jedn. dominującej 2,15 1,79 0,50 0,42
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 121,87 113,44 26,77 26,37
XXI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 4,00 0,00 0,93


Dane finansowe przeliczone zostały na
walutę EURO według następujących kursów:kurs
do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,3257
(31.03.2020) i 4,3033 (31.03.2019)kurs do przeliczenia pozycji
bilansu 4,5523 (31.03.2020) i 4,3013 (31.03.2010)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica S.A. za I kwartał 2020 roku wersja do publikacji na GPW.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica S.A. za I kwartał 2020 roku wersja do publikacji na GPW.pdf
Komentarz Zarządu Grupy Amica S.A. za I kwartał 2020 roku.pdfKomentarz Zarządu Grupy Amica S.A. za I kwartał 2020 roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2020-05-29 Marcin Bilik Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-05-29 Michał Rakowski Członek Zarządu
2020-05-29 Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
2020-05-29 Błażej Sroka Członek Zarządu
2020-05-29 Robert Stobiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki