REKLAMA
WAŻNE

AMICA: wyniki finansowe

2019-09-04 19:28
publikacja
2019-09-04 19:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Amica_SA_za_okres_6_miesiecy_zakonczony_30_czerwca_2019_roku_KG_03.09.2019_-_ostateczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 381 495 1 319 251 307 409 312 611
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 220 58 500 13 623 13 862
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 52 718 51 991 11 731 12 320
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 38 070 47 764 8 471 11 318
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 45 287 10 68
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 189 -6 892 -5 382 -1 633
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 693 -33 865 -5 717 -8 025
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 136 -5 561 7 373 -1 318
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -16 746 -46 318 -3 726 -10 976
X. Aktywa, razem 1 885 884 1 818 089 443 529 416 840
XI. Zobowiązania długoterminowe 159 657 163 280 37 549 37 436
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 878 536 856 645 206 617 196 406
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 845 689 797 639 198 892 182 878
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2 002 525 471 120
XV. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 657 3 565
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 0 250 000 0
XVIII. Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 5,05 6,14 1,12 1,46
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 108,77 102,59 25,58 23,52
XXI. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 4,00 3,00 0,94 0,69


Dane finansowe przeliczone zostały na
walutęEuro według następujących kursów:kurs
do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,2940
(30.06.2019) i 4,2201 (30.06.2018)kurs do przeliczenia pozycji
bilansu 4,2520 (30.06.2019) i 4,3616 (30.06.2018)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport jednostkowy.pdfRaport jednostkowy.pdf
Raport skonsolidowany.pdfRaport skonsolidowany.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku_KG_03.09.2019 - ostateczne.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku_KG_03.09.2019 - ostateczne.pdf
Komentarz Zarządu.pdfKomentarz Zarządu.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-04 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2019-09-04 Marcin Bilik Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-09-04 Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
2019-09-04 Michał Rakowski Członek Zarządu
2019-09-04 Błażej Sroka Członek Zarządu
2019-09-04 Robert Stobiński Członek Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki