REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2022-05-11 00:38
publikacja
2022-05-11 00:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_Q3_2021_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 596 104 520 085 129 000 114 841
II. Marża ze sprzedaży 250 706 216 006 54 254 47 697
III. Zysk brutto ze sprzedaży 210 322 183 494 45 515 40 518
IV. EBITDA 93 309 81 950 20 193 18 096
V. EBIT 75 363 64 852 16 309 14 320
VI. Zysk netto 58 910 50 298 12 748 11 106
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 45 216 37 248 9 785 8 225
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (3 472) 17 926 (751) 3 958
IX. Aktywa trwałe 258 410 242 886 55 542 52 228
X. Aktywa obrotowe 390 913 335 835 84 022 73 048
XI. Aktywa razem 649 323 578 721 139 564 125 276
XII. Zobowiązania długoterminowe 36 581 30 161 7 863 8 272
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 199 929 166 129 42 972 36 565
XIV. Kapitał własny 412 813 382 431 88 729 80 439
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 350 266 326 152 75 286 68 526
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 418 5 409
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,79 1,48 0,39 0,33
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 13,90 12,94 2,99 2,86
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,95 0,70 0,21 0,15
XX. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 143 588 122 477 31 073 27 044
XXII. Marża ze sprzedaży 45 907 41 122 9 935 9 080
XXIII. Zysk brutto ze sprzedaży 45 887 41 084 9 930 9 072
XXIV. EBITDA 14 030 13 973 3 036 3 085
XXV. EBIT 6 609 6 682 1 430 1 475
XXVI. Zysk netto 29 086 25 832 6 294 5 704
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 2 955 2 730 639 603
XXVIII. Aktywa trwałe 259 218 256 438 55 716 56 724
XXIX. Aktywa obrotowe 67 793 54 037 14 571 11 953
XXX. Aktywa razem 327 011 310 475 70 287 68 677
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 10 537 14 342 2 265 3 172
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 460 28 259 9 341 6 251
XXXIII. Kapitał własny 273 014 267 874 58 681 59 254
XXXIV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 418 5 576
XXXV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,15 1,02 0,25 0,23
XXXVI. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 10,83 10,63 2,33 2,35


Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują 3 pierwsze
kwartały bieżącego roku obrotowego (1 lipca 2021 r. - 31 marca 2022 r.)
i 3 pierwsze kwartały poprzedniego roku obrotowego (1 lipca 2020 r. - 31
marca 2021 r.).- Dane z skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 31
marca 2022 r. (koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego 2021/2022) i
na dzień 30 czerwca 2021 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego
2020/2021).Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej zostały
przeliczone na euro wg następujących zasad:- Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu
sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,6210 zł za 3 pierwsze kwartały
bieżącego roku obrotowego 2021/2022 i 4,5287 zł za 3 pierwsze kwartały
bieżącego roku obrotowego 2020/2021.- Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg
średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te
wynosiły: 4,6525 zł na 31 marca 2022 r. i 4,5208 zł na 30 czerwca 2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_Q3_2021_2022.pdfAMBRA_Q3_2021_2022.pdf Raport za 3 kwartał 2021/2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Robert Ogór Prezes Zarządu
2022-05-11 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
2022-05-11 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki