REKLAMA

ALTA: wyniki finansowe

2019-10-02 17:46
publikacja
2019-10-02 17:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_ALTA_IH_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ALTA_IH_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_ALTA_SA-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALTA_stanowisko_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 380 730 89 172
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 645 -12 359 -384 -2 915
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 333 -12 045 -311 -2 841
IV. Zysk (strata) netto -1 333 -12 045 -311 -2 841
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -588 -1 033 -137 -244
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 837 1 479 195 349
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -70 14 -16 3
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 179 460 42 109
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,09 -0,79 -0,02 -0,18
X. Dane odpwiednio na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 191 829 193 150 45 115 44 919
XII. Zobowiązania długoterminowe 446 412 105 96
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 569 4 591 1 075 1 068
XIV. Kapitał własny 186 814 188 147 43 936 43 755
XV. Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 578 3 538
XVI. Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,28 12,37 2,89 2,88


Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:Dla
wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:na dzień
30.06.2019: 4,2520na dzień 31.12.2018r.:4,3000


Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów
pieniężnych:Średni kurs euro dla I półrocza 2019r.
obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2019r.
4,2880Średni kurs euro dla I półrocza 2018r. obliczony na podstawie
kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2018r. 4,2395


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 23/2019 z dnia 2019-10-02 o treści:Korekta
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I
półrocze 2019r. 
 
Zarząd
ALTA S.A. (dalej Spółka) informuje, że dokonuje w
dniu 2.10.2019r. korekty
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I
półrocze 2019r., (dalej Raport półroczny za I półrocze 2019r.)
opublikowanego w dniu 30.09.2019r.  
Korekta
polega wyłącznie na załączeniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki (dalej
Rada), która stanowi opinię Rady do wyrażonego wniosku z zastrzeżeniem
przez firmę audytorską PKF Consult Sp.
z o.o. Sp. k, w raporcie z przeglądu Raportu
półrocznego za I półrocze 2019r. 
W
pozostałym zakresie Raport półroczny za 2019r. nie uległ zmianie.  
W
załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje uchwałę
Rady Nadzorczej w sprawie opinii odnoszącej się do wyrażonego wniosku
z zastrzeżeniem przez ww. firmę
audytorską do Raportu półrocznego za 2019r.  Plik Opis
ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdfALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdf Opinia Rady Nadzorczej do Raportu Biegłego Rewidenta

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_ALTA_IH_2019.pdfSprawozdanie_finansowe_ALTA_IH_2019.pdf Sprawozdanie Finansowe ALTA S.A. za I półrcze 2019r.
Sprawozdanie_Zarzadu_ALTA_IH_2019.pdfSprawozdanie_Zarzadu_ALTA_IH_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ALTA S.A. w I półroczu 2019r.
Raport z przeglądu ALTA SA-sig.pdfRaport z przeglądu ALTA SA-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu Sprawozdania Finanswego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.
ALTA_stanowisko_zarządu.pdfALTA_stanowisko_zarządu.pdf Stanowisko Zarządu do Raportu Biegłego Rewidenta
ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdfALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdf Opinia Rady Nadzorczej do Raportu Biegłego Rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki