REKLAMA

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 21:13
publikacja
2021-11-29 21:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Ailleron_SA_Raport_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 145 402 102 136 31 897 22 993
II. Koszt własny sprzedaży 102 658 73 382 22 520 16 520
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 744 28 754 9 377 6 473
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 114 8 177 3 316 1 841
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 133 5 998 2 881 1 350
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 065 3 629 1 769 817
Działalność zaniechana
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
VIII. Zysk (strata) netto razem 8 065 3 629 1 769 817
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej 0,65 0,29 0,14 0,07
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 0,65 0,29 0,14 0,07
XI. Suma całkowitych dochodów 8 065 3 629 1 769 817
XII. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 621 20 136 136 4 533
XIV. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 19 303 - 1 426 - 4 235 - 321
XV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 94 849 - 6 313 20 807 - 1 421
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 101 680 16 767 22 306 3 775
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XVII. Aktywa trwałe 81 720 74 121 17 639 16 062
XVIII. Aktywa obrotowe 172 961 88 731 37 333 19 227
XIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 101 680 23 713 21 947 5 138
XX. Aktywa razem 254 681 162 852 54 972 35 289
XXI. Kapitał własny 128 474 95 106 27 731 20 609
XXII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 800 803
XXIII. Udziały niekontrolujące 78 023 - 16 841 -
XXIV. Zobowiązania długoterminowe 20 238 23 615 4 368 5 117
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 27 946 44 131 6 032 9 563
XXVI. Pasywa razem 254 681 162 852 54 972 35 289
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowy rachunek zysków i strat
Działalność kontynuowana
XXVII. Przychody ze sprzedaży 43 877 34 748 9 625 7 823
XXVIII. Koszt własny sprzedaży 32 112 26 902 7 044 6 056
XXIX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 765 7 846 2 581 1 766
XXX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 3 953 - 9 015 - 867 - 2 029
XXXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 168 - 12 167 5 960 - 2 739
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 22 982 - 11 161 5 042 - 2 513
Działalność zaniechana
XXXIII. Przychody ze sprzedaży 12 095 39 207 2 653 8 826
XXXIV. Koszty operacyjne ogółem 10 651 32 316 2 337 7 275
XXXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 444 6 891 317 1 551
XXXVI. Podatek dochodowy 274 1 309 60 295
XXXVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 170 5 582 257 1 257
XXXVIII. Zysk (strata) netto razem 24 152 - 5 579 5 298 - 1 256
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej 1,86 -0,90 0,41 -0,20
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 1,95 -0,45 0,43 -0,10
XLI. Suma całkowitych dochodów 24 152 - 5 579 5 298 - 1 256
XLII. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XLIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 1 478 15 001 - 324 3 377
XLIV. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 42 476 - 1 675 9 318 - 377
XLV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 17 214 - 6 399 - 3 776 - 1 441
XLVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 37 260 8 014 8 174 1 804
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
XLVII. Aktywa trwałe 58 881 31 937 12 709 6 921
XLVIII. Aktywa obrotowe 62 953 38 367 13 588 8 314
XLIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 37 260 11 676 8 042 2 530
L. Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia - 62 577 - 13 560
LI. Aktywa razem 121 834 132 881 26 298 28 795
LII. Kapitał własny 85 146 64 947 18 379 14 074
LIII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 800 803
LIV. Zobowiązania długoterminowe 20 742 22 317 4 477 4 836
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 15 946 32 018 3 442 6 938
LVI. Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia - 13 599 - 2 947
LVII. Pasywa razem 121 834 132 881 26 298 28 795


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,5585 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2021,


- 4,4420 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2020.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,6329 - kurs NBP z dnia 30.09.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr
190/A/NBP/2021,


- 4,6148 - kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr
255/A/NBP/2020.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Ailleron SA_Raport_3Q2021.pdfGK Ailleron SA_Raport_3Q2021.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za III
kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Tomasz Król Członek Zarządu
2021-11-29 Piotr Skrabski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki