18,7000 zł
1,08% 0,2000 zł
AB SA (ABE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
H1_18_19_Osw_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
H1_18_19_Pismo_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
H1_18_19_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
H1_18_19_Skrocone_polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_AB_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_AB_31.12.2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_GK_AB_31.12.2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 4 845 028 4 645 813 1 128 220 1 095 220
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 055 57 161 11 656 13 475
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 608 47 753 10 155 11 257
IV. Zysk (strata) netto 35 308 38 622 8 222 9 105
V. Zysk (strata) na 1 akcję 2,18 2,39 0,51 0,56
VI. Rozwodniony zysk na 1 akcję 2,18 2,39 0,51 0,56
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 614 86 452 8 060 20 380
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 873 -2 604 -669 -614
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 380 83 992 -8 937 19 801
X. Przepływy pieniężne netto, razem -6 639 167 840 -1 546 39 567
XI. 31.12.2018 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2018
XII. X.Aktywa razem 2 359 010 1 962 359 548 607 449 917
XIII. XI.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 594 715 1 243 539 370 864 285 111
XIV. XII.Zobowiązania długoterminowe 177 634 269 028 41 310 61 681
XV. XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 1 417 081 974 511 329 810 223 430
XVI. XIV.Kapitał własny 764 295 718 820 177 743 164 806
XVII. XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 765 3 711
XVIII. XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XIX. Wartość księgowa na 1 akcję 47,21 44,41 10,98 10,18
XX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 47,21 44,41 10,98 10,18
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 2 619 313 2 631 522 609 937 620 364
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 286 26 585 4 491 6 267
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 521 32 630 6 874 7 692
XXIV. Zysk (strata) netto 26 644 28 142 6 204 6 634
XXV. Zysk (strata) na 1 akcję 1,65 1,74 0,38 0,41
XXVI. Rozwodniony zysk na 1 akcję 1,65 1,74 0,38 0,41
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 431 95 309 7 552 22 468
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 346 1 864 -11 025 439
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 697 2 898 -1 094 683
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -19 612 100 071 -4 567 23 591
XXXI. 31.12.2018 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2018
XXXII. X.Aktywa razem 1 572 772 1 341 563 365 761 307 585
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 010 358 811 949 234 967 186 159
XXXIV. XII.Zobowiązania długoterminowe 157 863 246 877 36 712 56 602
XXXV. XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 852 495 565 072 198 255 129 556
XXXVI. XIV.Kapitał własny 562 414 529 614 130 794 121 427
XXXVII. XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 765 3 711
XXXVIII. XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XXXIX. Wartość księgowa na 1 akcję 34,74 32,72 8,08 7,50
XL. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 34,74 32,72 8,08 7,50


Do przeliczenia danych bilansowych na dzień
31 grudnia 2018r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten
dzień, tj. 4,3000 PLN/EUR.Do przeliczenia danych
bilansowych na dzień 30.06.2018r. przyjęty został kurs euro ustalony
przez NBP na ten dzień, tj. 4,3616 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat za okres 2018 - od lipca 2018r. do
grudnia 2018r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie, tj. 4,2944 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku
zysków i strat za okres 2017 - od lipca 2017r. do grudnia 2017r.
przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
tj. 4,2419 PLN/EUR


Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2018 -
od lipca 2018r. do grudnia 2018r. przyjęty został kurs średni euro,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,2944 PLN/EUR.Do
przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2017 - od
lipca 2017r. do grudnia 2017r. przyjęty został kurs średni euro,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,2419 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
H1_18_19_Osw_Zarzadu.pdfH1_18_19_Osw_Zarzadu.pdf Oświadczenie Zarządu
H1_18_19_Pismo_Prezesa.pdfH1_18_19_Pismo_Prezesa.pdf Pismo Prezesa
H1_18_19_Sprawozdanie Zarządu.pdfH1_18_19_Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy AB
H1_18_19_Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK AB SA.pdfH1_18_19_Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK AB SA.pdf Sprawozdanie Finansowe
Raport z przeglądu AB 31.12.2018-sig.pdfRaport z przeglądu AB 31.12.2018-sig.pdf Raport z przeglądu AB S.A.
Raport z przeglądu GK AB 31.12.2018-sig.pdfRaport z przeglądu GK AB 31.12.2018-sig.pdf Raport z przeglądu Grupy AB

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-04 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2019-03-04 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2019-03-04 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2019-03-04 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2019-03-04 Danuta Uzarska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.