REKLAMA

3R Games S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 17:42
publikacja
2022-09-30 17:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3R_Games_SA_raport_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3R_GAMES_PSF_2022_raport_z_przeglądu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 70 0 15
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (367) (560) (79) (123)
III. EBITDA* (367) (538) (79) (118)
IV. Zysk (strata) brutto (449) (598) (97) (132)
V. Zysk (strata) netto (449) (598) (97) (132)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (876) (1161) (189) (255)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 - -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1145 375 246 82
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 269 (784) 58 (172)
X. Liczba akcji 73 637 880 73 637 880 73 637 880 73 637 880
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 0,20 0,19 0,04 0,04
XIII. Aktywa / Pasywa razem 17 604 17 196 3761 3 739
XIV. Aktywa trwałe 15 602 15 602 3333 3 392
XV. Aktywa obrotowe 2002 1 594 428 347
XVI. Kapitał własny 14 536 13 930 3106 3 029
XVII. Zobowiązania długoterminowe 2562 2797 547 608
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 506 469 108 102


W
okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


pozycje bilansowe
przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
Kurs na dzień 30.06.2022
4,6806


Kurs na dzień 31.12.2021

4,5994


pozycje
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 

Średni kurs za 2022
4,6427


Średni kurs za 2021
4,5472
Najwyższy
i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował
się następująco: 01.01-30.06.2022 4,9647 oraz 4,4879 PLN/EUR,
01.01-30.06.2021 4,6603 oraz 4,4541 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
3R Games SA raport 30.06.2022.pdf3R Games SA raport 30.06.2022.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3R Games S. A.
3R GAMES_PSF 2022_raport z przeglądu.pdf3R GAMES_PSF 2022_raport z przeglądu.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Piotr Surmacz Prezes Zarządu
2022-09-30 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki