REKLAMA

3R Games S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 20:12
publikacja
2021-11-29 20:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q_3R_Games_S.A._sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84 0 18 0
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej -755 -898 -166 -203
III. Zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej -649 -1 252 -142 -283
IV. Zysk/strata brutto z działalności zaniechanej 0 -3 866 0 -874
V. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej -649 -1 252 -142 -283
VI. Zysk/strata netto z działalności zaniechanej 0 -3 866 0 -874
VII. Całkowite dochody/straty ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej -649 -5 118 -142 -1 157
VIII. Aktywa razem 16 956 2 070 3 660 457
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 0 90 0 20
X. Należności krótkoterminowe 109 373 24 82
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 390 436 84 96
XII. Zobowiązania długoterminowe 2 371 74 512 16
XIII. Kapitał własny 14 195 1 560 3 064 345
XIV. Kapitał podstawowy 7 364 4 150 1 590 917
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 611 -3 304 -353 -747
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 189 2 43
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 969 2 445 213 553
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -634 -670 -139 -151
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (zł/EUR) -0,01 -0,03 0 0
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej ( w zł./EUR) -0,01 -0,03 0 0
XXI. Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (zł/EUR) -0,01 -0,12 0 0


W okresach
objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych
danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego 
w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


Pozycje
bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej)  przeliczone są według
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego:


30.09.2021- 
4,6329 PLN/ EUR


30.09.2020- 
4,5268 PLN/ EUR


31.12.2020- 
4,6148
PLN/ EUR


Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów  oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym:


01.01-
30.09.2021- 
4,5585 PLN/ EUR


01.01-30.09.2020-  
4,4241 PLN/ EUR


01.01-
31.12.2020- 
4,4742
PLN/ EUR


Najwyższy i najniższy kurs
obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco:


01.01-30.09.2021
-   
4,6603   oraz    
4,4541 PLN/EUR,


01-01-30.09.2020
-   
4,6044   oraz    
4,2279 PLN/EUR,


01.01-31.12.2020
-   
4,6330   oraz    
4,2279 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_3Q_3R_Games_S.A._sig.pdfRaport_3Q_3R_Games_S.A._sig.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kwartal

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2021-11-29 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki