REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2022-09-08 07:51
publikacja
2022-09-08 07:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_Q22022_07.09.2022_AJ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mazars_GK_Octava.Raport_SSF.30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mazars_Octava.Raport_JSF.30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_IP_2022_20220907.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody i straty z inwestycji 547 (745) 118 (164)
II. Pozostałe przychody operacyjne 573 451 123 99
III. Koszty operacyjne (1 105) (1 117) (238) (246)
IV. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 15 (1 411) 3 (310)
V. Zysk (strata) netto (561) (1 439) (121) (316)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (618) (1 254) (133) (276)
VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,01) (0,03) (0,00) (0,01)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 144) (29) (246) (6)
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 579 (1 961) 125 (431)
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (919) 795 (198) 175
XII. Przepływy pieniężne netto (1 484) (1 195) (320) (263)
XIII. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XIV. Aktywa, razem 88 741 89 392 18 959 19 436
XV. Zobowiązania, razem 25 119 25 209 5 367 5 481
XVI. Kapitał własny, razem 63 622 64 183 13 593 13 995
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 61 462 62 080 13 131 13 497
XVIII. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,49 1,50 0,32 0,33
XX. Wartość aktywów netto przypisaną akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł / EUR) 1,44 1,45 0,31 0,32
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody i straty z inwestycji (201) (687) (43) (151)
XXII. Pozostałe przychody operacyjne 32 2 7 -
XXIII. Koszty operacyjne (738) (441) (159) (97)
XXIV. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej (907) (1 126) (195) (248)
XXV. Zysk (strata) netto (1 340) (1 048) (289) (230)
XXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXVII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,03) (0,02) - (0,01)
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 075) (1 550) (232) (341)
XXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (224) - (48) -
XXX. Przepływy pieniężne netto (1 299) (1 550) (280) (341)
XXXI. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXII. Aktywa, razem 59 396 60 820 12 690 13 223
XXXIII. Zobowiązania, razem 3 152 3 235 673 703
XXXIV. Kapitał własny, razem 56 244 57 585 12 016 12 520
XXXV. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXXVI. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,31 1,35 0,28 0,29
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_Q22022_07.09.2022_AJ.pdfOCTAVA_SSF_Q22022_07.09.2022_AJ.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2Q2022
Mazars_GK_Octava.Raport_SSF.30.06.2022.pdfMazars_GK_Octava.Raport_SSF.30.06.2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za I półrocze 2022 roku
Mazars_Octava.Raport_JSF.30.06.2022.pdfMazars_Octava.Raport_JSF.30.06.2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Octava S.A. za I półrocze 2022 roku
Octava_IP_2022_20220907.pdfOctava_IP_2022_20220907.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. za I półrocze 2022 roku
Oświadczenie_Zarządu_sprawozdanie_30.06.2022.pdfOświadczenie_Zarządu_sprawozdanie_30.06.2022.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań za I półrocze 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-08 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki