REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2020-09-10 17:36
publikacja
2020-09-10 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Octava_SSF_2Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GK_Octava_SA_2020.06.30-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Octava_30.06.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_IP_2020_komentarz_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody i straty z inwestycji 1 (3 687) 0 (860)
II. Pozostałe przychody operacyjne 1002 1 274 226 297
III. Koszty operacyjne (1 441) (1 768) (324) (412)
IV. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej (438) (4 181) (99) (975)
V. Zysk (strata) netto (130) (2 561) (29) (597)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (122) (2 560) (27) (597)
VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,00) (0,06) (0,00) (0,01)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 407) (1 959) (542) (457)
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (500) (373) (113) (87)
XI. Przepływy pieniężne netto (2 907) (2 332) (655) (544)
XII. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa, razem 80 150 77 738 17 947 18 255
XIV. Zobowiązania, razem 16 174 14 537 3 622 3 414
XV. Kapitał własny, razem 63 976 63 201 14 325 14 841
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 62 927 62 144 14 090 14 593
XVII. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,50 1,48 0,33 0,35
XIX. Wartość aktywów netto przypisaną akcjonariuszom Spółki na jedną
akcję (w zł / EUR)
1,47 1,45 0,33 0,34
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. Przychody i straty z inwestycji (493) (3 392) (111) (791)
XXI. Pozostałe przychody operacyjne 2 8 - 2
XXII. Koszty operacyjne (407) (464) (92) (108)
XXIII. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej (898) (3 848) (202) (897)
XXIV. Zysk (strata) netto (562) (3 667) (127) (855)
XXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXVI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,01) (0,09) - (0,02)
XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (675) (3 648) (152) (851)
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
XXIX. Przepływy pieniężne netto (675) (3 648) (152) (851)
XXX. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXI. Aktywa, razem 60 473 60 991 13 541 14 322
XXXII. Zobowiązania, razem 785 741 176 174
XXXIII. Kapitał własny, razem 59 688 60 250 13 365 14 148
XXXIV. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXXV. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,40 1,41 0,31 0,33
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Octava_SSF_2Q2020.pdfOctava_SSF_2Q2020.pdf Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020
Raport z przeglądu SSF GK Octava SA 2020.06.30-sig-sig.pdfRaport z przeglądu SSF GK Octava SA 2020.06.30-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za I półrocze 2020 roku
Raport z przegladu JSF Octava 30.06.2020-sig-sig.pdfRaport z przegladu JSF Octava 30.06.2020-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Octava S.A. za I półrocze 2020 roku
Octava_IP_2020_komentarz Zarzadu.pdfOctava_IP_2020_komentarz Zarzadu.pdf Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku
Oświadczenie_Zarządu_sprawozdanie I polrocze 2020.pdfOświadczenie_Zarządu_sprawozdanie I polrocze 2020.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań za I pórocze 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki