WAŻNE

08OCTAVA: wyniki finansowe

2020-05-21 17:49
publikacja
2020-05-21 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_1Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_I_Q_2020_komentarz_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody i straty z inwestycji 2 558 1 591 582 370
II. Pozostałe przychody operacyjne 526 593 120 138
III. Koszty operacyjne (774) (984) (176) (229)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 310 1 200 525 279
V. Zysk (strata) netto 2 058 583 468 136
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki 2 064 584 469 136
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,01 0,01 0,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 043) (1 395) (237) (325)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (301) (133) (68) (31)
X. Przepływy pieniężne netto (1 344) (1 528) (306) (356)
XI. 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XII. Aktywa, razem 80 717 77 738 17 731 18 255
XIII. Zobowiązania, razem 14 553 14 537 3 197 3 414
XIV. Kapitał własny, razem 66 164 63 201 14 534 14 841
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 65 113 62 144 14 303 14 593
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,55 1,48 0,34 0,35
XVII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł\EUR) 1,52 1,45 0,33 0,34
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody i straty z inwestycji 2 048 1 043 466 243
XIX. Pozostałe przychody operacyjne 1 2 0 0
XX. Koszty operacyjne (192) (207) (44) (48)
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 857 838 422 195
XXII. Zysk (strata) netto 1 871 746 426 174
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,02 0,01 0,00
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (232) (1 039) (53) (242)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
XXVI. Przepływy pieniężne netto (232) (1 039) (53) (242)
XXVII. 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXVIII. Aktywa, razem 63 253 60 991 13 895 14 322
XXIX. Zobowiązania, razem 1 132 741 249 174
XXX. Kapitał własny, razem 62 121 60 250 13 646 14 148
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,45 1,41 0,32 0,33
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_1Q2020.pdfOCTAVA_SSF_1Q2020.pdf Raport skonsolidowany Q01-2020
Octava_I Q_2020_komentarz Zarzadu.pdfOctava_I Q_2020_komentarz Zarzadu.pdf Komentarz Zarządu do raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki