Zeznanie podatkowe: kto musi złożyć deklarację podatkową?

Zeznanie podatkowe: kto musi złożyć deklarację podatkową?
Spis treści
Advertisement

30 kwietnia upływa termin składania najpopularniejszych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-37. PIT roczny to podstawowy obowiązek każdego podatnika. Warto dowiedzieć się, kto musi dostarczyć go fiskusowi.

Zaznanie podatkowe jest podstawowym dokumentem, umożliwiającym właściwe rozliczenie z urzędem skarbowym. Obecny system w wielu przypadkach nie ułatwia jednak prawidłowej interpretacji przepisów albo może wprowadzać w błąd. Ten – jak to zwykle bywa – może jednak sporo kosztować i wiązać się z dodatkowymi konsekwencjami. Co do zasady deklarację podatkową w formie PIT-u rocznego musi złożyć każdy, kto w roku podatkowym osiągnął jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub stratę. Jednocześnie jednak nowe rozwiązania sprawiają, że składanie PIT jest niezwykle łatwe, w niektórych przypadkach nie będziemy musieli podejmować w tym celu jakichkolwiek działań.

Chcesz rozliczyć PIT za 2020?
Pobierz e-pity 2020

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

W przypadku niektórych grup społecznych brak konieczności składania zeznania podatkowego jest oczywisty: dotyczy to osób, które nie wykazały w ostatnim roku żadnego przychodu, który podlegał opodatkowaniu, a więc przede wszystkim osób bezrobotnych będących na utrzymaniu np. rodziców lub współmałżonka i niepobierających zasiłku z tego tytułu. Powiązanie konieczności złożenia zeznania podatkowego z brakiem przychodu może być jednak mylne. Obowiązek ten spoczywa na przykład na przedsiębiorcach, którzy zawiesili działalność i nie prowadzili jej przez cały rok. Pomimo tego, że są zwolnieni z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, muszą jednak złożyć stosowne zeznanie podatkowe.

Przychód zwolniony z podatku

Ustawodawca w artykule 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidział długą listę źródeł dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu, a więc pobierające je osoby są zwolnione z obowiązku złożenia zeznania podatkowego (oczywiście jeżeli równolegle nie otrzymują innych przychodów). Należą do nich między innymi:

 • Renty przyznane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • Otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw,
 • Odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresy wypowiedzenia pracy lub na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązania stosunku pracy,
 • Odprawy i odszkodowania funkcjonariuszy pozostających w stosunku służbowym,
 • Odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku osób prowadzących działalność gospodarczą lub specjalną produkcję rolną,
 • Kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń,
 • Alimenty na dzieci,
 • Wygrane w grach, loteriach i zakładach wzajemnych do wysokości 2280 zł,
 • Wygrane w grach hazardowych prowadzonych przez uprawniony podmiot,
 • Zasiłki pogrzebowe,
 • Świadczenia rodzinne,
 • Dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów,
 • Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub związkowych,
 • Zapomogi otrzymane w wyniku zdarzeń losowych,
 • Stypendia i zapomogi wymienione w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez instytuty naukowe czy jednostki samorządu albo wymienione w ustawie organizacje.

Niski dochód a składanie PIT: nadal będzie konieczne

Wiele osób otrzymujących przychody niższe od kwoty wolnej od podatku, wynoszącej w tym przypadku 8000 zł, sądzi, że w związku z tym są zwolnione z obowiązku przesłania do US deklaracji podatkowej. Nie jest to jednak prawda: po pierwsze, dla fiskusa w kontekście PIT-u rocznego nie ma znaczenia to, jak wysokie przychody osiągnęliśmy, ale to, czy w ogóle otrzymaliśmy środki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Po drugie – w takim przypadku zeznanie roczne zazwyczaj wiąże się z otrzymaniem zwrotu podatku, jeżeli pracodawca pobierał od nas zaliczki.

Co w przypadku straty? Złożenie zeznania to obowiązek

W zeznaniu podatkowym możemy wykazać nie tylko podlegający opodatkowaniu dochód, ale również stratę. Dzieje się tak, jeśli koszty uzyskania przychodu są wyższe od samego przychodu. W takiej sytuacji również konieczne stanie się złożenie deklaracji podatkowej i również może okazać się to korzystne dla naszego portfela. Strata wykazana na zeznaniu rocznym może być rozliczona w ciągu pięciu kolejnych lat, jednak w ciągu jednego roku nie możemy skorzystać z więcej niż 50% sumy. Warto również pamiętać, że po tym okresie kwota niewykorzystanej straty przepada. Co ważne: strata i jej rozliczenie dotyczy jednego źródła przychodów: jeżeli więc np. równolegle prowadzimy firmę i jesteśmy zatrudnieni na etacie, nie możemy jej dowolnie sumować.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Zerowy PIT dla młodych: na jakich zasadach obowiązuje?

Jedną z nowości zaproponowanych przez rząd jest wprowadzenie zerowego PIT dla młodych. Nazwa może być jednak nieco myląca. Program przewiduje, że młode osoby w wieku do 26 lat i zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia nie będą musiały zapłacić podatku od dochodu wynoszącego mniej niż 85 528 zł, a więc równego granicy drugiego progu podatkowego. Nie oznacza to jednak, że nie muszą one dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym. Korzystający ze zwolnienia podatnicy muszą złożyć zeznania podatkowe, uwzględniające wszystkie źródła przychodu. Dodatkowo może okazać się, że część z nich będzie podlegać normalnemu opodatkowaniu.

Zeznanie podatkowe emeryta: czy trzeba je rozliczyć?

W przekonaniu wielu osób emeryci są grupą społeczną, która nie musi martwić się składaniem PIT. W rzeczywistości wygląda to jednak inaczej: formularz PIT-40A/11A przygotowuje za nich ZUS lub KRUS i jednocześnie przesyła go do rozliczenia z urzędem skarbowym. O ile jest to jedyne źródło dochodu i senior nie chce skorzystać z dodatkowych opcji, jest to w pełni wystarczające. Jeżeli natomiast dorabia do emerytury, konieczne będzie posłużenie się formularzem PIT-36 lub PIT-37. Poza tym warto pamiętać, że tak samo jak każdy inny podatnik, ma również prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, umożliwiających uzyskanie oszczędności. Dobrym sposobem może również okazać się wspólne rozliczenie z małżonkiem. W takim przypadku dane z dokumentu PIT-40A/11A powinny zostać przeniesione do właściwej deklaracji podatkowej.

Twój e-PIT – właściwie bez rozliczenia

Wprowadzane rozwiązania sprawiają, że właściwie już teraz część osób może na dobrą sprawę nie wiedzieć, że składa deklaracje podatkowe i dokonuje rozliczenia z urzędem skarbowym. Uruchomiony przez Ministerstwo Twój e-PIT wykonuje wszystkie czynności za nas: archiwizuje nadesłane przez pracodawców informacje o przychodach, a następnie uzupełnia formularz. Naszym zadaniem pozostaje weryfikacja danych i – w razie potrzeby – ich korekta lub uzupełnienie. Jeżeli jednak z tego zrezygnujemy, nic się nie stanie: 30 kwietnia zeznanie podatkowe zostanie dostarczone do urzędu. W praktyce nie musimy więc nic robić, warto jednak sprawdzić zawartość dokumentu, zwłaszcza jeżeli osiągamy przychód z wielu źródeł.

Poradniki