Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zeznanie podatkowe 2021/2022: kto musi złożyć deklarację podatkową?

Zeznanie podatkowe 2021/2022: kto musi złożyć deklarację podatkową?
Spis treści

Z uwagi na fakt, że 30 kwietnia 2022 roku jest dniem wolnym od pracy, termin składania najpopularniejszych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-37 przypada na 2 maja 2022 roku. PIT roczny to podstawowy obowiązek każdego podatnika. Warto dowiedzieć się, kto musi dostarczyć go fiskusowi. Brak dochodów czy wykazana strata często nie zwalniają nas z tego obowiązku.

Zaznanie podatkowe jest podstawowym dokumentem, umożliwiającym właściwe rozliczenie z urzędem skarbowym. Obecny system w wielu przypadkach nie ułatwia jednak prawidłowej interpretacji przepisów albo może wprowadzać w błąd. Ten – jak to zwykle bywa – może jednak sporo kosztować i wiązać się z dodatkowymi konsekwencjami.

Co do zasady deklarację podatkową w formie PIT-u rocznego musi złożyć każdy, kto w roku podatkowym osiągnął jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub stratę. Jednocześnie jednak nowe rozwiązania sprawiają, że składanie PIT jest niezwykle łatwe, w niektórych przypadkach nie będziemy musieli podejmować w tym celu jakichkolwiek działań.

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

W przypadku niektórych grup społecznych brak konieczności składania zeznania podatkowego jest oczywisty: dotyczy to osób, które nie wykazały w ostatnim roku żadnego przychodu, który podlegał opodatkowaniu, a więc przede wszystkim osób bezrobotnych będących na utrzymaniu np. rodziców lub współmałżonka i niepobierających zasiłku z tego tytułu.

Powiązanie konieczności złożenia zeznania podatkowego z brakiem przychodu może być jednak mylne. Obowiązek ten spoczywa na przykład na przedsiębiorcach, którzy zawiesili działalność i nie prowadzili jej przez cały rok. Pomimo tego, że są zwolnieni z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, muszą jednak złożyć stosowne zeznanie podatkowe.

Jakie przychody zwolnione są z podatku?

Ustawodawca w artykule 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidział długą listę źródeł dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu, a więc pobierające je osoby są zwolnione z obowiązku złożenia zeznania podatkowego (oczywiście jeżeli równolegle nie otrzymują innych przychodów). Należą do nich między innymi:

 • Renty przyznane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • Otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw,
 • Odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia pracy lub na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązania stosunku pracy,
 • Odprawy i odszkodowania funkcjonariuszy pozostających w stosunku służbowym,
 • Odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku osób prowadzących działalność gospodarczą lub specjalną produkcję rolną,
 • Kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń,
 • Alimenty na dzieci,
 • Wygrane w grach, loteriach i zakładach wzajemnych do wysokości 2280 zł,
 • Wygrane w grach hazardowych prowadzonych przez uprawniony podmiot,
 • Zasiłki pogrzebowe,
 • Świadczenia rodzinne,
 • Dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów,
 • Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub związkowych,
 • Zapomogi otrzymane w wyniku zdarzeń losowych,
 • Stypendia i zapomogi wymienione w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez instytuty naukowe czy jednostki samorządu albo wymienione w ustawie organizacje.

Niski dochód a składanie PIT: czy jest konieczne?

Wiele osób otrzymujących przychody niższe od kwoty wolnej od podatku, wynoszącej w tym przypadku 8000 zł, sądzi, że w związku z tym są zwolnione z obowiązku przesłania do US deklaracji podatkowej. Nie jest to jednak prawda: po pierwsze, dla fiskusa w kontekście PIT-u rocznego nie ma znaczenia to, jak wysokie przychody osiągnęliśmy, ale to, czy w ogóle otrzymaliśmy środki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Po drugie – w takim przypadku zeznanie roczne zazwyczaj wiąże się z otrzymaniem zwrotu podatku, jeżeli pracodawca pobierał od nas zaliczki.

Co w przypadku straty? Złożenie zeznania to obowiązek

W zeznaniu podatkowym możemy wykazać nie tylko podlegający opodatkowaniu dochód, ale również stratę. Dzieje się tak, jeśli koszty uzyskania przychodu są wyższe od samego przychodu. W takiej sytuacji również konieczne stanie się złożenie deklaracji podatkowej i również może okazać się to korzystne dla naszego portfela.

Strata wykazana na zeznaniu rocznym może być rozliczona w ciągu pięciu kolejnych lat, jednak w ciągu jednego roku nie możemy skorzystać z więcej niż 50% sumy. Warto również pamiętać, że po tym okresie kwota niewykorzystanej straty przepada. Co ważne: strata i jej rozliczenie dotyczy jednego źródła przychodów: jeżeli więc np. równolegle prowadzimy firmę i jesteśmy zatrudnieni na etacie, nie możemy jej dowolnie sumować.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Zerowy PIT dla młodych: na jakich zasadach obowiązuje?

Jedną z nowości zaproponowanych przez rząd jest wprowadzenie zerowego PIT dla młodych. Nazwa może być jednak nieco myląca. Program przewiduje, że młode osoby w wieku do 26 lat i zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia nie będą musiały zapłacić podatku od dochodu wynoszącego mniej niż 85 528 zł, a więc równego granicy drugiego progu podatkowego.

Nie oznacza to jednak, że nie muszą one dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym. Korzystający ze zwolnienia podatnicy muszą złożyć zeznania podatkowe, uwzględniające wszystkie źródła przychodu. Dodatkowo może okazać się, że część z nich będzie podlegać normalnemu opodatkowaniu.

Zeznanie podatkowe emeryta: czy trzeba je rozliczyć?

W przekonaniu wielu osób emeryci są grupą społeczną, która nie musi martwić się składaniem PIT. W rzeczywistości wygląda to jednak inaczej: formularz PIT-40A/11A przygotowuje za nich ZUS lub KRUS i jednocześnie przesyła go do rozliczenia z urzędem skarbowym. O ile jest to jedyne źródło dochodu i senior nie chce skorzystać z dodatkowych opcji, jest to w pełni wystarczające.

Jeżeli natomiast dorabia do emerytury, konieczne będzie posłużenie się formularzem PIT-36 lub PIT-37. Poza tym warto pamiętać, że tak samo jak każdy inny podatnik, ma również prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, umożliwiających uzyskanie oszczędności. Dobrym sposobem może również okazać się wspólne rozliczenie z małżonkiem. W takim przypadku dane z dokumentu PIT-40A/11A powinny zostać przeniesione do właściwej deklaracji podatkowej.

Terminy składania deklaracji podatkowych nie są takie same

Wspominaliśmy, że ostateczny termin na złożenie popularnych deklaracji PIT-36 i PIT-37 za 2021 rok przypada na 02 maja 2022 roku (poniedziałek). Zgodnie z ustawą o PIT zeznania podatkowe powinny być złożone w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z uwagi na fakt, że w 2022 roku 30 kwietnia wypada w sobotę termin złożenia deklaracji podatkowych mija 02 maja tego samego roku. Ten sam termin dotyczy również podatników rozliczających się za pomocą poniższych formularzy:

 • PIT-36L - deklaracja przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym.
 • PIT-38 - zeznanie dla osób, które w trakcie roku podatkowego osiągnęły dochód lub stratę z tytułu m.in. sprzedaży papierów wartościowych, sprzedaży krótkiej, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw.
 • PIT-39 - przeznaczony dla osób rozliczających dochód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości.

Najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku deklaracje podatkowe muszą złożyć przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na podstawie karty podatkowej (PIT-16A) i osoby duchowne rozliczające przychody podatkiem zryczałtowanym (PIT-19A). Natomiast 28 lutego 2022 roku upływa ostateczny termin na złożenie zeznania PIT-28 za 2021 rok, które dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem oraz prywatnych umów najmu, dzierżawy i podobnych.

Usługa Twój e-PIT: co ułatwia to rozwiązanie?

Wprowadzane rozwiązania sprawiają, że właściwie już teraz część osób może na dobrą sprawę nie wiedzieć, że składa deklaracje podatkowe i dokonuje rozliczenia z urzędem skarbowym. Uruchomiona przez Ministerstwo Finansów usługa Twój e-PIT wykonuje wszystkie czynności za nas: archiwizuje nadesłane przez pracodawców informacje o przychodach, a następnie uzupełnia formularz.

Naszym zadaniem pozostaje weryfikacja danych i – w razie potrzeby – ich korekta lub uzupełnienie. Jeżeli jednak z tego zrezygnujemy, nic się nie stanie. W ostatecznym terminie zeznanie podatkowe zostanie automatycznie dostarczone do urzędu. W praktyce nie musimy więc nic robić, warto jednak sprawdzić zawartość dokumentu, zwłaszcza jeżeli osiągamy przychód z wielu źródeł.

Sprawdź też: Mikrorachunek podatkowy. Jak założyć mikrorachunek?

Sprawdź też: Podatek od kupna mieszkania: kiedy i jak go zapłacić?

Poradniki