Zysk netto grupy PGNiG w II kw '18 wyniósł 704 mln zł, zgodnie z szacunkami

Skonsolidowany zysk netto PGNiG w drugim kwartale 2018 roku wzrósł do 704 mln zł z 499 mln zł rok temu, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w komunikacie. Zgodne z zapowiedziami są też inne pozycje wyników PGNiG.

(PGNiG)

Skonsolidowana EBITDA PGNiG w II kwartale 2018 roku wzrosła o 15,5 proc. rdr, do 1,63 mld zł z 1,41 mld zł rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 969 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 768 mln zł (wzrost rdr o 26,2 proc.).

Skonsolidowane przychody w drugim kwartale 2018 roku wyniosły 7,639 mld zł, podczas gdy rok temu były na poziomie 7,165 mld zł (+6,6 proc.).

Narastająco od początku 2018 roku przychody grupy PGNiG wynoszą 20,89 mld zł (+11 proc. rdr), EBITDA 4,3 mld zł (+2,9 proc.), EBIT 2,97 mld zł (+4,6 proc.), a zysk netto 2,27 mld zł (+8,2 proc. rdr).

W komentarzu do wyników zarząd PGNiG podał, że na wzrost rdr zysku EBIT w pierwszym półroczu 2018 roku wpływ miały przede wszystkim wzrost marży na sprzedaży ropy naftowej, wyższa marża na sprzedaży usług, nieznaczny wzrost marży na sprzedaży pozostałych produktów, w tym energii elektrycznej, helu, LPG i siarki, rozwiązanie rezerw aktualizujących na środki trwałe i na zapasy LNG, a także zawiązanie niższych niż przed rokiem rezerw operacyjnych.

"Mimo nietypowo ciepłej wiosny, sprzedaż gazu wzrosła o 8 proc., co jest m.in. zasługą szybkiego tempa rozwoju gospodarczego Polski i rosnących mocy elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem. Największy wpływ na wynik grupy miały jednak rosnące ceny ropy i gazu na światowych rynkach, które w przypadku segmentu Obrót i Magazynowanie doprowadziły do wyraźnego wzrostu kosztów" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

"Z drugiej strony jednak wysokie ceny surowców przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie" – dodał.

PGNiG o ponad 50 proc. zwiększył wolumen importu LNG. W pierwszym półroczu 2018 roku gaz skroplony stanowił 18 proc. dostaw z zagranicy, podczas gdy rok wcześniej 13 proc. Udział dostaw z kierunku wschodniego spadł z 80 do 77 proc. r/r. Wzrost wolumenu dostaw LNG to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica.

W pierwszym półroczu 2018 roku nakłady inwestycyjne GK PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły 1,4 mld zł i były o 20 proc. wyższe rok do roku.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w II kwartał 2018 roku i ich porównanie do wyników z II kwartału 2017 roku.
II kw. 2018 roku II kw. 2017 roku różnica YTD 2018 Y2017 różnica
Skonsolidowane przychody 7 639 7 165 6,6% 20 886 18 817 11,0%
Skonsolidowany wynik EBITDA, w tym: 1 626 1 408 15,5% 4 300 4 177 2,9%
Poszukiwanie i Wydobycie 1 187 863 37,5% 2 567 2 239 14,6%
Obrót i Magazynowanie -208 -269 -22,7% -29 89 --
Dystrybucja 621 691 -10,1% 1 384 1 383 0,1%
Wytwarzanie 65 171 -62,0% 466 580 -19,7%
Skonsolidowany wynik EBIT 969 768 26,2% 2 974 2 842 4,6%
Skonsolidowany wynik netto 704 499 41,1% 2 270 2 098 8,2%

Poszukiwanie i wydobycie

Przychody segmentu w drugim kwartale wzrosły r/r o 30 proc. do 1,68 mld zł.

"To przede wszystkim konsekwencja rosnących cen ropy i gazu na światowych rynkach. Średnia kwartalna cena ropy, wyrażona w złotych, była w tym okresie aż o 39 proc. wyższa niż przed rokiem. Z kolei średnia kwartalna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła 94,39 zł (za MWh) – o ponad 28 proc. więcej niż w II kwartale 2017 roku" - napisano w komunikacie.

Segment poprawił również wyniki operacyjne: wydobycie gazu r/r wzrosło o ok. 3 proc. – do 1,07 mld m sześc., a ropy o 20 proc. – do 324 tys. ton.

Obrót i magazynowanie

Segment zwiększył w drugim kwartale przychody o 11 proc. r/r, do 5,56 mld zł co jest efektem wyższej średniej ceny sprzedaży gazu. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne segmentu, przede wszystkim wskutek wyższych cen pozyskania gazu, co jest konsekwencją rosnących notowań węglowodorów na światowych rynkach.

W drugim kwartale 2018 r. koszty segmentu wyniosły 5,77 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 9 procent.

"Wyraźnie zwiększył się wolumen gazu dostarczonego do rafinerii i petrochemii, o blisko 19 proc., oraz elektrowni i elektrociepłowni – o prawie 31 proc. Na uwagę zasługuje także dynamiczny wzrost sprzedaży spółki PST (PGNiG Supply & Trading), która – oprócz tradingu na rynkach giełdowych – dostarcza także gaz i energię elektryczną do odbiorców detalicznych na rynku niemieckim i austriackim. W drugim kwartale 2018 r. PST sprzedała 0,72 mld m sześc. gazu – niemal o 50 proc. więcej niż rok wcześniej" - napisano w komunikacie.

Przychody segmentu ze sprzedaży energii elektrycznej w drugim kwartale wyniosły 0,47 mld zł, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu

do analogicznego okresu 2017 roku.

W drugim kwartale GK PGNiG zwiększyła import gazu, który wyniósł 3,42 mld m sześc. i był o około 3 proc. wyższy niż przed rokiem.

Dystrybucja

"Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK PGNiG utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja (niewielki spadek na poziomie 1 proc. r/r, do 1,14 mld zł). Wolumen dystrybuowanego gazu był niższy o 12 procent" - napisano w komunikacie.

Wytwarzanie

"Wysokie temperatury przełożyły się także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Wolumen dostarczonego ciepła był mniejszy niż przed rokiem o 35 proc. (4,43 PJ), a przychody z jego sprzedaży spadły o 28 proc., do 172 mln zł" - napisano w komunikacie.

W przypadku energii elektrycznej spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 19 proc., do 599 GWh, czego skutkiem było obniżenie przychodów do 112 mln zł, a więc o 5 proc. mniej niż w II kw. 2017 r. Ogółem przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 347 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 15 procent.

Wyniki finansowe grupy PGNiG w drugim kwartale 2018 roku w podziale na segmenty operacyjne (dane w mln zł)
2Q2018 2Q2017 różnica YTD2018 YTD2017 różnica
Poszukiwanie i wydobycie
Przychody 1681 1295 29,8% 3660 3146 16,3%
Koszty operacyjne 1015 981 3,5% 1614 1456 10,9%
EBITDA 1187 863 37,5% 2567 2239 14,6%
zysk operacyjny 918 606 51,5% 2046 1690 21,1%
Obrót i magazynowane
Przychody 5561 5012 11,0% 15770 13709 15,0%
Koszty operacyjne 5862 5383 8,9% 15892 13722 15,8%
EBITDA -208 -269 -22,7% -29 89 --
zysk operacyjny -255 -321 -20,6% -122 -13 --
Dystrybucja
Przychody 1136 1141 -0,4% 2687 2610 3,0%
Koszty operacyjne 972 910 6,8% 1760 1687 4,3%
EBITDA 621 691 -10,1% 1384 1383 0,1%
zysk operacyjny 390 462 -15,6% 927 923 0,4%
Wytwarzanie
Przychody 347 408 -15,0% 1265 1267 -0,2%
Koszty operacyjne 502 435 15,4% 1019 885 15,1%
EBITDA 65 171 -62,0% 466 580 -19,7%
zysk operacyjny -28 81 -134,6% 246 382 -35,6%

PGNiG nie wie, czy będzie rekomendować dywidendę za '18

PGNiG nie wie jeszcze, czy będzie rekomendować dywidendę za 2018 rok. Spółka chce więcej inwestować w segment dystrybucji - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Woźniak, pytany podczas telekonferencji, czy zarząd będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 rok, odpowiedział: "Za wcześnie jest, by mówić, jaka będzie rekomendacja zarządu. (...) Musimy zobaczyć, jakie będą wyniki za czwarty kwartał, by podjąć decyzję".

Z zysku za 2017 rok PGNiG nie wypłaciło dywidendy. Zgodnie z propozycją Skarbu Państwa, zysk w wysokości 2,034 mld zł został przeznaczony na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu. Wcześniej zarząd PGNiG rekomendował wypłatę 866,7 mln zł dywidendy za 2017 rok, czyli 0,15 zł na akcję.

Woźniak poinformował, że właściciele spółki "doceniają wysoki poziom inwestycji w segment dystrybucji zawarty w strategii grupy".

"Tak długo jak nasi właściciele nie będą oczekiwać dywidendy, z pewnością będziemy więcej inwestować w dystrybucję, nawet ponad kwotę 7,5 mld zł w okresie do 2022 roku" - powiedział.

"Nasze potrzeby inwestycyjne są właściwie nieograniczone. Teraz może być prawdopodobnie łatwiej wydawać więcej na inwestycje" - dodał.

Za 2016 rok spółka wypłaciła 0,2 zł dywidendy na akcję.

PGNiG liczy na rozstrzygnięcie arbitrażu z Gazpromem do końca roku

PGNiG liczy, że wyrok Trybunału Arbitrażowego w postępowaniu przeciwko Gazpromowi zapadnie do końca roku - poinformował prezes spółki.

"Nadal wierzymy, że ostateczny werdykt Trybunału Arbitrażowego zapadnie do końca tego roku" - powiedział Woźniak podczas telekonferencji.

Powtórzył, że spółka jest zadowolona z wyroku częściowego, który Trybunał wydał w czerwcu.

Trybunał ustalił wtedy, że w listopadzie 2014 roku PGNiG złożył ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej, a także, że spełniona została przesłanka opisana w Kontrakcie Jamalskim, uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom. Orzekł, że kwestia ustalenia nowej ceny kontraktowej będzie rozstrzygnięta w dalszym etapie postępowania.

PGNiG kończy w połowie września ruch próbny w elektrociepłowni w Jastrzębiu

PGNiG kończy w połowie września ruch próbny w elektrociepłowni w Jastrzębiu - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Stalowa Wola.

"Kończymy właśnie inwestycję w elektrociepłowni w Jastrzębiu. To blok o mocy 70 MW netto. W połowie września zaplanowane jest zakończenie ruchu próbnego" - powiedział Woźniak podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Dodał, że inwestycja w Jastrzębiu zakończy się zgodnie z harmonogramem i w założonym budżecie.

Woźniak poinformował również, że zgodnie z harmonogramem przebiega budowa bloku gazowo-parowego o mocy 449 MW w elektrociepłowni w Stalowej Woli.

"Inwestycja ma się zakończyć w grudniu 2019 roku" - powiedział prezes PGNiG.

PGNiG spodziewa się co najmniej 28 ładunków LNG w 2019 roku

PGNiG spodziewa się w 2019 roku co najmniej 28 ładunków gazu skroplonego LNG - poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

"W przyszłym roku spodziewamy się co najmniej 28 ładunków LNG zarówno z kontraktów długoterminowych, średnioterminowych, jak i z dostaw spotowych" - powiedział Woźniak na czwartkowej konferencji prasowej.

"Będziemy jednak dążyli to pełnego wykorzystywania możliwości terminala w Świnoujściu" - dodał.

Obecne możliwości terminala w Świnoujściu to 38 dostaw LNG w ciągu roku.

W pierwszym półroczu 2018 roku PGNiG zrealizował 11 ładunków LNG w Świnoujściu. Łączny wolumen dostaw to 1,3 mld m sześc. gazu po regazyfikacji.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku gaz skroplony stanowił 18 proc. dostaw z zagranicy, podczas gdy rok wcześniej było to 13 proc.

PGNiG bierze udział w kolejnych rozmowach o dostawach gazu na Ukrainę

PGNiG bierze udział w kolejnych rozmowach i negocjacjach kontraktów na dostawy gazu na Ukrainę - poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

PGNiG dostarczył w pierwszym półroczu 2018 roku około 220 mln m3 gazu na Ukrainę.

"To nieznacznie mniej niż przed rokiem, ale spodziewaliśmy się większych zawirowań po rozstrzygnięciu arbitrażu Gazpromu z Naftohazem. Do końca roku oczekujemy stabilizacji, negocjujemy kolejne kontrakty na dostawy gazu" - powiedział Woźniak podczas czwartkowej konferencji prasowej.

- PGNiG szuka możliwości akwizycyjnych złóż na szelfie Morza Północnego. Spółka analizuje obecnie pięć projektów, z których jeden jest bliżej realizacji - podał prezes PGNiG.

"Mamy 5 projektów na celowniku, jeden z nich jest bliżej finalizacji. Do tych transakcji podchodzimy bardzo ostrożnie, bardzo szczegółowo analizujemy każdy z nich" - powiedział Woźniak podczas czwartkowej konferencji prasowej.

(PAP Biznes)

pr/ pel/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 5 spedytor

zarzad szybciutko przy takich wynikach musi podniesc taryfy detaliczne Kowalskiemu

! Odpowiedz

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT
PGNIG -2,02% 6,05
2019-04-18 17:01:12
WIG -0,42% 60 910,11
2019-04-18 17:05:00
WIG20 -0,54% 2 365,36
2019-04-18 17:05:00
WIG30 -0,43% 2 717,60
2019-04-18 17:15:00
MWIG40 -0,05% 4 204,24
2019-04-18 17:15:00
DAX 0,57% 12 222,39
2019-04-18 17:34:00
NASDAQ 0,02% 7 998,06
2019-04-18 22:03:00
SP500 0,16% 2 905,03
2019-04-18 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.