REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 07:50
publikacja
2021-05-28 07:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1Q2021..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi: 5 713,09 6 372,13 1 249,55 1 449,43
II. Przychody ze sprzedaży 5 197,52 4 846,20 1 136,79 1 102,34
III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 515,57 1 525,93 112,76 347,09
IV. Koszty działalności operacyjnej -6 320,20 -5 310,78 -1 382,34 -1 208,01
V. Zysk (-strata) na sprzedaży -607,11 1 061,35 -132,79 241,42
VI. Zysk (-strata) na działalności operacyjnej -254,85 1 086,92 -55,74 247,24
VII. Całkowite dochody ogółem -273,12 1 008,31 -59,74 229,35
VIII. EBITDA 1 202,07 2 223,53 262,91 505,77
IX. Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR) -0,01 0,01 0,00 0,00
X. Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR) -0,01 0,01 0,00 0,00
XI. Zysk na działalności kontynuowanej i zaniechanej -273,12 1 008,31
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 32 174 544 29 632 081 32 174 544 29 632 081
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 32 174 544 29 632 081 32 174 544 29 632 081
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 335,42 1 874,19 73,36 426,31
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -524,67 -1 420,90 -114,75 -323,20
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 262,23 -158,10 -494,79 -35,96
XVII. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 5 539,79 2 935,52 1 211,65 667,73
XVIII. STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA
XIX. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XX. Aktywa trwałe 31 217,71 32 133,45 6 698,65 6 963,13
XXI. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
XXII. Aktywa obrotowe 9 206,60 11 320,84 1 975,54 2 453,16
XXIII. Aktywa razem 40 424,31 43 454,29 8 674,19 9 416,29
XXIV. Kapitał własny 21 207,05 21 480,16 4 550,58 4 654,62
XXV. Kapitał podstawowy 3 228,58 3 228,58 692,78 699,61
XXVI. Zobowiązania długoterminowe, wtym: 11 518,11 12 788,29 2 471,54 2 771,15
XXVII. Dłużne papiery wartościowe 5 145,00 6 037,50 1 104,01 1 308,29
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 7 699,15 9 185,84 1 652,07 1 990,52
XXIX. Dłużne papiery wartościowe 3 633,74 4 855,20 779,72 1 052,09
XXX. DANE JEDNOSTKOWE 2021-01-01 - 2021-03-31 2020-01-01 - 2020-03-31 2021-01-01 - 2021-03-31 2020-01-01 - 2020-03-31
XXXI. Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi: 5 713,09 6 372,13 1 249,55 1 449,43
XXXII. Przychody ze sprzedaży 5 197,52 4 846,20 1 136,79 1 102,34
XXXIII. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 515,57 1 525,93 112,76 347,09
XXXIV. Koszty działalności operacyjnej -6 320,01 -5 310,78 -1 382,30 -1 208,01
XXXV. Zysk (-strata) na sprzedaży -606,92 1 061,35 -132,74 241,42
XXXVI. Zysk (-strata) na działalności operacyjnej -254,66 1 086,92 -55,70 247,24
XXXVII. Całkowite dochody ogółem -272,93 1 008,31 -59,69 229,35
XXXVIII. EBITDA 1 202,26 2 223,53 262,96 505,77
XXXIX. Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR) -0,01 0,01 0,00 0,00
XL. Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR) -0,01 0,01 0,00 0,00
XLI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 32 174 544 29 632 081 32 174 544 29 632 081
XLII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 32 174 544 29 632 081 32 174 544 29 632 081
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 335,62 1 874,19 73,41 426,31
XLIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -524,67 -1 420,90 -114,75 -323,20
XLV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 262,23 -158,10 -494,79 -35,96
XLVI. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 5 535,96 2 935,52 1 210,81 667,73
XLVII. STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA
XLVIII. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XLIX. Aktywa trwałe 31 222,71 32 138,45 6 699,72 6 964,21
L. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
LI. Aktywa obrotowe 9 202,77 11 316,81 1 974,72 2 452,29
LII. Aktywa razem 40 425,48 43 455,26 8 674,44 9 416,50
LIII. Kapitał własny 21 208,21 21 481,13 4 550,83 4 654,83
LIV. Kapitał podstawowy 3 228,58 3 228,58 692,78 699,61
LV. Zobowiązania długoterminowe, wtym: 11 518,11 12 788,29 2 471,54 2 771,15
LVI. Dłużne papiery wartościowe 5 145,00 6 037,50 1 104,01 1 308,29
LVII. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 7 699,16 9 185,84 1 652,07 1 990,52
LVIII. Dłużne papiery wartościowe 3 633,74 4 855,20 779,72 1 052,09


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano
następujące kursy:


1. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia:


31 marca 2021 roku – 1 EUR = 4,6603 PLN


31 grudnia 2020 roku – 1 EUR = 4,6148 PLN


31 marca 2020 roku – 1 EUR = 4,5523 PLN

2. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w pierwszym kwartale


- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału danego roku.


2021 roku 1 EUR = 4,5721 PLN


2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 1Q2021..pdfRaport 1Q2021..pdf Raport za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Jarosław Wojczakowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki