REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

2022-09-28 07:45
publikacja
2022-09-28 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1P2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_Trans_Polonia_SA_Raport_z_Przegladu_Polrocznego_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Trans_Polonia_SA_Raport_z_Przegladu_Polrocznego_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży 91 654 51 110 19 742 11 240
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 832 -1 367 610 -301
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 966 -2 861 639 -629
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 571 25 185 554 5 538
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 757 25 185 594 5 538
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 889 4 047 1 053 890
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 941 39 271 -2 572 8 636
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 374 -25 153 -1 588 -5 531
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -14 426 18 164 -3 107 3 995
X. Aktywa razem 223 830 215 010 47 821 46 747
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 055 74 545 17 745 16 208
XII. Zobowiązania długoterminowe 41 083 37 680 8 777 8 192
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 972 36 866 8 967 8 015
XIV. Kapitał własny 140 775 140 464 30 076 30 540
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 488 497
XVI. Zysk (strata) netto na akcję 0,14 1,34 0,03 0,29
XVII. Wartość księgowa na akcję 7,50 7,48 1,60 1,63
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 1P2022.pdfRaport 1P2022.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2022 roku
Grupa Kapitałowa Trans Polonia SA Raport z Przeglądu Półrocznego SSF.pdfGrupa Kapitałowa Trans Polonia SA Raport z Przeglądu Półrocznego SSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Trans Polonia SA Raport z Przeglądu Półrocznego JSF.pdfTrans Polonia SA Raport z Przeglądu Półrocznego JSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2022-09-27 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2022-09-27 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki