REKLAMA

TORPOL S.A.: wyniki finansowe

2022-09-02 17:14
publikacja
2022-09-02 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Torpol_skonsolidowane_30_06_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Torpol_jednostkowe__30_06_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZzDz_GK_1H_2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_Torpol_HY_report_consolidated.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_Torpol_HY_report_standalone.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży 462 249 491 009 99 565 107 981
II. Zysk brutto ze sprzedaży 93 307 42 607 20 098 9 370
III. Zysk ze sprzedaży 74 544 25 733 16 056 5 659
IV. Zysk z działalności operacyjnej 73 998 27 540 15 939 6 057
V. Zysk przed opodatkowaniem 81 476 25 679 17 549 5 647
VI. Zysk netto za rok obrotowy 65 196 20 256 14 043 4 455
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 493 123 767 10 660 27 218
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 796 -3 223 -1 248 -709
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 283 -41 055 -5 015 -9 029
X. Przepływy pieniężne netto, razem 20 414 79 489 4 397 17 481
XI. Zysk netto na 1 akcję (w zł/€) 2,84 0,88 0,61 0,19
XII. Rozwodniony zysk na 1 akcję (w zł/€) 2,84 0,88 0,61 0,19
XIII. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€) 3,00 1,53 0,65 0,34
XIV. Stan na: 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021
XV. Aktywa trwałe 253 337 256 010 54 125 55 662
XVI. Aktywa obrotowe 742 632 702 947 158 662 152 835
XVII. Aktywa razem 995 969 958 957 212 787 208 496
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 708 290 666 798 151 325 144 975
XIX. Zobowiązania długoterminowe 119 368 112 101 25 503 24 373
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 588 922 554 697 125 822 120 602
XXI. Kapitał własny 287 679 292 159 61 462 63 521
XXII. Kapitał zakładowy 4 594 4 594 981 999
XXIII. Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€) 12,52 12,72 2,68 2,77
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€) 12,52 12,72 2,68 2,77


Skonsolidowane dane finansowe
zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących
zasad:-
poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień tj. 30 czerwca 2022 roku
(1 EUR =4,6806 PLN) i na dzień 31 grudnia 2021 roku (1 EUR= 4,5994 PLN);-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1
stycznia do 30 czerwca 2022 roku (1 EUR = 4,6427 PLN) oraz dla okresu od
1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku (1 EUR = 4,5472 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Torpol_skonsolidowane_30 06 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGK Torpol_skonsolidowane_30 06 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf GRUPA KAPITAŁOWA TORPOL S.A. - ŚRÓDROCZNE SKR. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1H2022
Torpol_jednostkowe _30 06 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfTorpol_jednostkowe _30 06 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf TORPOL S.A. - ŚRÓDROCZNE SKR. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1H2022
SZzDz GK 1H 2022-sig-sig-sig-sig.pdfSZzDz GK 1H 2022-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL 1H2022
22 Torpol HY report consolidated.T.pdf22 Torpol HY report consolidated.T.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1H2022
22 Torpol HY report standalone.T.pdf22 Torpol HY report standalone.T.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1H2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-09-02 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Konrad Tuliński
2022-09-02 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
2022-09-02 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki