REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: wyniki finansowe

2022-11-28 08:00
publikacja
2022-11-28 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-11-28_Serinus_Energy_-_Sprawozdanie_za_III_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022-11-28_Serinus_Energy_-_Q3_2022_Interim_Report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży / Revenue 185 586 98 121 39 596 21 523
II. Opłaty koncesyjne / Royalties (11 798) (9 469) (2 517) (2 077)
III. Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalities 173 788 88 652 37 079 19 446
IV. Koszty ogólnego zarządu / Geneal and administrative expenses (17 984) (12 142) (3 837) (2 663)
V. Koszty płatnośi w formie akcji własnych / Share-based payment expense (262) (454) (56) (100)
VI. Koszty finansowe / Finance exense (5 830) (1 191) (1 244) (261)
VII. Zysk netto / Net income for the period 14 951 3 192 3 190 700
VIII. Zysk netto przypadający na akcję (w USD/PLN/EUR) - podstawowy i rozwodniony / Net income per share (in USD and PLN and EUR) - basic and diluted 0,13 0,00 0,03 0,00
IX. Średnia ważona liczba akcji - podstawowa (w tys.) / Weighted average shares - basic (in '000) 114 714 372 116 316 068 114 714 372 116 316 068
X. Średnia ważona liczba akcji - rozwodniona (w tys.) / Weighted average shares - diluted (in '000) 114 714 372 117 445 549 114 714 372 117 445 549
XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cashflows from operating activities 38 690 39 954 8 255 8 764
XII. Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / Cashflows used in financing activities (2 473) (829) (528) (182)
XIII. Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities (33 197) (37 637) (7 083) (8 255)
XIV. BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2022 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. (kolumny 2. i 4.) / BS - below items are presented as at 30 September 2022 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2021 (2nd and 4th column) 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XV. Aktywa obrotowe razem / Current assets 99 272 71 559 20 388 15 557
XVI. Aktywa trwałe razem / Non-current assets 362 843 313 272 74 517 68 108
XVII. Aktywa razem / Total assets 462 115 384 832 94 905 83 665
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities 95 488 68 997 19 610 15 000
XIX. Zobowiązaniadługoterminowe razem / Total non-current liabilities 182 278 163 857 37 435 35 624
XX. Kapitał zakładowy razem / Share capital 1 988 242 1 629 825 408 327 354 335
XXI. Kapitał własny razem / Total equity 184 324 151 977 37 855 33 041


Powyższe dane finansowe za I-III kw. 2022 i 2021 roku zostały
przeliczone z USD według następujących zasad:


i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień30 września 2022 r. - 4,9533
PLN/USD (na dzień 31 grudnia 2021 r. - 4,0600 PLN/USD);


- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitej straty oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez
NarodowyBank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,4413 PLN/USD
(od 1 stycznia do 30 września 2021 r. – 3,8179 PLN/USD);


ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR:


- pozycje aktywów i pasywów – na dzień 30 września 2022 r. według kursu
0,9831 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2021 r. –1,1329 USD/EUR) ustalonego
na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień30
września 2022 r. – 4,9533 PLN/USD i 4,8698 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia
2021 r. - 4,0600 PLN/USDi 4,5994 PLN/EUR);


- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitej straty oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – za okres od 1
stycznia do 30 września 2022 r. według kursu 1,0555 USD/EUR (za okres od
1 stycznia do 30 września 2021 r. – 1,1940 USD/EUR) ustalonego na
podstawie kursów stanowiących średnie arytmetyczne kursów określonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego:od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,4413
PLN/USD i 4,6880 PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 września 2021 r. - 3,8179
PLN/USD i 4,5585 PLN/EUR).-----------------------------------------ENGLISH-------------------------------------------------


Above financial data for Q3 2022 and 2021 were recalculated from USD
according to the principles as set out below:


i) USD/PLN recalculation:


- items representing assets and liabilities - recalculated on the basis
of the average (middle) exchange rate as kept by the Central Bank of
Poland (Narodowy Bank Polski) as of 30 September 2022 - 4,9533 PLN/USD
(as of 31 December 2021 - 4.0600 PLN/USD );


- items representing Condensed Consolidated Interim Statement of
Comprehensive Loss and Condensed Consolidated Interim Statement of Cash
Flows - data recalculated on the basis of an arithmetic mean of average
exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day of each
month of the reporting period: 4.4413 PLN/USD for the period from 1
January to 30 September 2022 (3.8179 PLN/USD for the period from 1
January to 30 September 2021);


ii) USD/EUR recalculation:


- items representing assets and liabilities - as of 30 September 2022
recalculated based on the exchange rateof 0.9831 USD/EUR (as of 31
December 2021 – 1.1329 USD/EUR) as calculated according to the exchange
rates settled by Narodowy Bank Polski as of 30 September 2022 - 4.9533
PLN/USD and 4.8698 PLN/EUR(as of 31 December 2021 - 4.0600 PLN/USD
and 4.5994 PLN/EUR);


- items representing Condensed Consolidated Interim Statement of
Comprehensive Loss and Condensed Consolidated Interim Statement of Cash
Flows - exchange rate of 1.0555 USD/EUR for the period from 1 January to
30 September 2022 (1.1940 USD/EUR for period from 1 January to 30
September 2021)  as calculated according to the exchange rates which
represent the arithmetic mean of exchange rates settled by Narodowy Bank
Polski for the last day of each month of the reporting period: 4.4413
PLN/USD and 4.6880 PLN/EUR for period from 1 January to 30 September
2022 (3.8179 PLN/USD and 4.5585 PLN/EUR for period from 1 January to 30
September 2021).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022-11-28 Serinus Energy - Sprawozdanie za III kw 2022.pdf2022-11-28 Serinus Energy - Sprawozdanie za III kw 2022.pdf
2022-11-28 Serinus Energy - Q3 2022 Interim Report.pdf2022-11-28 Serinus Energy - Q3 2022 Interim Report.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki