REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: wyniki finansowe

2020-08-14 08:00
publikacja
2020-08-14 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Serinus_-_2020_-_Raport_polroczny_wraz_ze_sprawozdaniem_finansowym.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Serinus_-_Half-Year_Report_and_Accounts_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży / Revenue 53 410 24 461 12 027 5 705
II. Opłaty koncesyjne / Royalties (3 631) (2 136) (818) (498)
III. Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne /
Revenue net of royalties
49 779 22 325 11 210 5 207
IV. Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses (6 771) (6 233) (1 525) (1 454)
V. Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense (1 021) (1 897) (230) (442)
VI. Koszty finansowe / Finance expense (8 609) (8 422) (1 939) (1 964)
VII. Zysk/(strata) netto / Net loss for the period (50 129) (15 956) (11 288) (3 721)
VIII. Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony / Loss per share - basic and diluted (0,20) (0,08) (0,05) (0,02)
IX. Średnia ważona liczba akcji (w tys.) / Weighted average shares (in '000) 238 881 229 584 238 881 229 584
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej /
Cashflows from (used in) operating activities
12 372 13 247 2 786 3 089
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej /
Cashflows (used in) from financing activities
(9 164) (1 081) (2 064) (252)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej /
Cashflows used in investing activities
(7 262) (9 264) (1 635) (2 160)
XIII. BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. (kolumny 2. i 4.) 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XIV. Aktywa obrotowe razem / Current assets 51 760 57 892 11 589 13 594
XV. Aktywa trwałe razem / Non-current assets 318 531 361 629 71 321 84 917
XVI. Aktywa razem / Total assets 370 291 419 521 82 910 98 511
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities 139 797 122 271 31 301 28 711
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities 223 838 242 112 50 119 56 852
XIX. Kapitał zakładowy razem / Share capital 1 504 693 1 435 404 336 910 337 057
XX. Kapitał własny razem / Total equity 6 656 55 139 1 490 12 947


Powyższe dane finansowe za I półrocze 2020 i 2019 roku zostały
przeliczone z USD według następujących zasad:


i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polskina dzień 30 czerwca 2020 r. - 3,9806 PLN/USD (na
dzień 31 grudnia 2019 r. – 3,7977 PLN/USD);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca
2020 r. – 4,0214 PLN/USD(od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. –
3,7936 PLN/USD);


ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR:


- pozycje aktywów i pasywów – na dzień 30 czerwca 2020 r. według kursu
1,1219 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1,1213 USD/EUR) ustalonego
na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polskina
dzień 30 czerwca 2020 r. – 3,9806 PLN/USD i 4,4660 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2019 r. - 3,7977 PLN/USDi 4,2585 PLN/EUR);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – za okresod 1
stycznia do 30 czerwca 2020 r. według kursu 1,1044 USD/EUR (za okres od
1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. – 1,1303 USD/EUR ) ustalonego na
podstawie kursów stanowiących średnie arytmetyczne kursów określonychprzez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego:od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. – 4,0214 PLN/USD
i 4,4413PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. - 3,7936 PLN/USD i
4,2880 PLN/EUR).


----------------------------------------------------ENGLISHAbove
financial data for H1 2020 and H1 2019 were recalculated from USD
according to the principles as set out below:


i) USD/PLN recalculation:


- items representing assets and liabilities - recalculated on the basis
of the average exchange rate as keptby the Central Bank of Poland
(Narodowy Bank Polski) as of 30 June 2020 - 3.9806 PLN/USD (as of 31
December 2019 - 3.7977 PLN/USD);


- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of
Cash Flows - data recalculated on the basis of an arithmetic mean of
average exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day
of each month of the reporting period: 4.0214 PLN/USD for the period
from 1 January to 30 June 2020;and 3.7936 PLN/USD for the period
from 1 January to 30 June 2019;


ii) USD/EUR recalculation:


- items representing assets and liabilities - as of 30 June 2020
recalculated based on the exchange rateof 1.1219 USD/EUR (as of 31
December 2019 – 1.1213 USD/EUR) as calculated according to the exchange
rates settled by Narodowy Bank Polski as of 30 June 2020 - 3.9806
PLN/USD and 4.4660 PLN/EUR (as of 31 December 2019 - 3.7977 PLN/USD and
4.2585 PLN/EUR);


- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of
Cash Flows - exchange rateof 1.1044 USD/EUR for the period from 1
January to 30 June 2020 (1.1303 USD/EUR for period from 1 January to 30
June 2019)  as calculated according to the exchange rates which
represent the  arithmetic mean of exchange rates settled by Narodowy
Bank Polski for the last day of each month of th reporting period:
4.0214 PLN/USDand 4.4413 PLN/EUR for period from 1 January to 30
June 2020 (3.7936 PLN/USD and 4.2880 PLN/EUR for period from 1 January
to 30 June 2019).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Serinus - 2020 - Raport półroczny wraz ze sprawozdaniem finansowym.pdfSerinus - 2020 - Raport półroczny wraz ze sprawozdaniem finansowym.pdf
Serinus - Half-Year Report and Accounts 2020.pdfSerinus - Half-Year Report and Accounts 2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-14 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki