REKLAMA
ZAGŁOSUJ

SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

2019-05-24 07:37
publikacja
2019-05-24 07:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_1Q_2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 961 14 468 2 318 3 463
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 308 -1 785 -770 -427
III. Zysk (strata) brutto -4 975 -3 497 -1 158 -837
IV. Zysk (strata) netto -5 029 -3 749 -1 170 -897
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -61 395 -14 94
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -265 -265 -62 -63
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -326 130 -76 31
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 830 94 971 21 117 22 086
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 152 261 151 373 35 399 35 203
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 141 810 140 769 32 969 32 737
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -61 431 -56 402 -14 282 -13 117
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 752 2 753
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,85 -0,63 -0,20 -0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,85 -0,63 -0,20 -0,15
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -10,38 -9,53 -2,41 -2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -10,38 -9,53 -2,41 -2,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Powyższe dane finansowe za I kwartał 2019 i
2018 roku oraz dane na dzień 31.12.2018 zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 marca 2019 roku - 4,3013 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2018 roku -
4,3000 PLN/EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią
artmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do marca
2019 roku - 4,2978 PLN/EUR) ora z(od stycznia do marca 2018 roku -
4,1784 PLN/EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Katarzyna Hauza Zarządca Katarzyna Hauza

BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 77 433 79 065 83 717
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 30 34 47
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 75 570 77 198 82 183
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 833 1 833 1 487
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 833 1 833 1 487
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 13 397 15 906 20 962
1. Zapasy 6 362 7 221 8 625
2. Należności krótkoterminowe 6 759 8 056 11 665
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 6 759 8 056 11 662
3. Inwestycje krótkoterminowe 255 581 653
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 255 581 653
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 255 581 653
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 255 581 653
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 48 19
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 90 830 94 971 104 679
PASYWA
I. Kapitał własny -61 431 -56 402 -42 804
1. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837
2. Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -98 808 -81 462 -81 461
6. Zysk (strata) netto -5 029 -17 346 -3 749
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 261 151 373 147 483
1. Rezerwy na zobowiązania 8 540 8 487 7 963
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 248 7 194 6 499
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 342 343 453
a) długoterminowa 160 160 134
b) krótkoterminowa 182 183 319
1.3. Pozostałe rezerwy 950 950 1 011
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 950 950 1 011
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 141 810 140 769 136 782
3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 2 2
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 139 508 138 466 134 476
3.4. Fundusze specjalne 2 300 2 301 2 304
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 911 2 117 2 738
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 911 2 117 2 738
a) długoterminowe 1 290 1 290 2 118
b) krótkoterminowe 621 827 620
P a s y w a r a z e m 90 830 94 971 104 679
Wartość księgowa -61 431 -56 402 -42 804
Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -10,38 -9,53 -7,23
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -10,38 -9,53 -7,23
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158
3. Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158
- zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158
Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 961 14 468
- od jednostek powiązanych 0 1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 959 14 467
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 1
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 216 12 148
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 215 12 148
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 745 2 320
IV. Koszty sprzedaży 912 1 207
V. Koszty ogólnego zarządu 1 748 1 912
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 915 -799
VII. Pozostałe przychody operacyjne 253 242
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 253 242
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 646 1 228
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 1 646 1 228
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 308 -1 785
X. Przychody finansowe 4 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 3 0
XI. Koszty finansowe 1 671 1 712
1. Odsetki w tym: 1 540 1 540
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 131 172
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -4 975 -3 497
XIV. Podatek dochodowy 54 252
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 54 252
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -5 029 -3 749
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -5 029 -3 749
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,85 -0,63
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,85 -0,63
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -56 402 -39 055 -39 055
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -56 402 -39 055 -39 055
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -81 462 -59 172 -59 171
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -81 462 -59 172 -59 171
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -81 462 -59 172 -59 171
a) zwiększenia (z tytułu) -17 346 -22 290 -22 290
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -17 346 -22 290 -2 290
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808 -81 462 -81 461
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808 -81 462 -81 461
6. Wynik netto -5 029 -17 346 -3 749
a) zysk netto 0 0 0
b) strata netto -5 029 -17 346 -3 749
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -61 431 -56 402 -42 804
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -61 431 -56 402 -42 804
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -5 029 -3 749
II. Korekty razem 4 968 4 144
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 631 1 668
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 -12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 515 1 546
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 54 248
7. Zmiana stanu zapasów 860 -766
8. Zmiana stanu należności -605 -4 574
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 690 6 209
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -180 -175
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -61 395
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 265 265
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 216 201
8. Odsetki 49 64
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -265 -265
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -326 130
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -326 130
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 581 523
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 255 653
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q 2019.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q 2019.pdf Informacja dodatkowa za 1Q_2019
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki