REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Korekta raportu bieżącego w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki / Correction of the current report on the convening of the Company's Annual General Meeting

2023-05-26 16:04
publikacja
2023-05-26 16:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_Zwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_of_convening_the_Annual_General_Shareholders_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_ws._wylaczenia_prawa_poboru_i_ustalenia_ceny_emisyjnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2023 K
Data sporządzenia: 2023-05-26
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki / Correction of the current report on the convening of the Company's Annual General Meeting
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 18 maja 2023 r. („Raport 22/2023") w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 czerwca 2023 r. („WZ"), w zakresie treści ogłoszenia o zwołaniu WZ („Ogłoszenie”) i przedkłada skorygowane Ogłoszenie poprzez w szczególności:

• zmianę omyłki pisarskiej w dacie rejestracji uczestnictwa w WZ przypadającej na 29 maja 2023 r., tj. zmianę omyłkowo wskazanej daty 31 maja 2023 r. na 29 maja 2023 r.;
• dodanie do Ogłoszenia nowego punktu 1a) dot. zakresu proponowanej zmiany Statutu Spółki objętej porządkiem obrad WZ;

oraz przedkłada opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii K w całości oraz proponowaną cenę emisyjną warrantów i akcji („Opinia”).

Skorygowana treść ogłoszenia o zwołaniu WZ wraz z Opinią stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pozostała treść Raportu 22/2023 oraz załączników do Raportu 22/2023, w szczególności proponowanego projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki (plik: Uchwaly_Ryvu_SA_ZWZ_2023_PL.pdf), nie ulega zmianie.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdfOgłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ryvu Therapeutics S.A.
Notice of convening the Annual General Shareholders Meeting.pdfNotice of convening the Annual General Shareholders Meeting.pdf Notice of convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
Opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej.pdfOpinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej.pdf Uchwała Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. w sprawie przedłożenia WZ opinii nt. wyłączenia prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej warrantów i akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Correction of the current report on the convening of the Company's
Annual General Meeting


The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered
office in Krakow, Poland ("Company"), announces a correction to the
current report no 22/2023 of May 18th, 2023 (“Report no 22/2023”) on the
convening of the Company’s Annual General Meeting on June 14th, 2023
("GSM") in scope of content of the announcement on the convening of the
GSM ("Announcement") and submits the revised Announcement by, in
particular:


• correcting a typing error in the GSM registration date which falls on
May 29th, 2023, i.e. changing the mistakenly indicated date of May 31st,
2023 to May 29th, 2023;


• adding to the Announcement a new section 1a) on the extent of the
proposed amendment to the Company's Articles of Association included in
the agenda of the GSM;


and submits an opinion of the Company’s Management Board justifying the
deprivation of the existing shareholders of the Company of their
pre-emptive rights with respect to the subscription warrants and series
K shares in full and the proposed issue price of warrants and shares
(“Opinion”);


The revised content of the Announcement along with the Opinion are
attached hereto.


The remaining contents of Report 22/2023 and the appendices thereto, in
particular the proposed draft resolution on the issuance of subscription
warrants, the full deprivation of pre-emptive rights to subscription
warrants, a conditional increase in the Company's share capital, the
full deprivation of pre-emptive rights to shares and an amendment to the
Company's Articles of Association (file:
Uchwaly_Ryvu_SA_ZWZ_2023_PL.pdf), remain unchanged.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu
Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all
responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-26 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2023-05-26 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki