REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2021-11-18 07:57
publikacja
2021-11-18 07:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_III_kw_2021_sign.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 127 93 475 22 184 21 043
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 154 8 507 1 789 1 915
III. Zysk (strata) brutto 8 128 9 080 1 783 2 044
IV. Zysk (strata) netto 6 420 6 537 1 408 1 472
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 458 8 746 1 636 1 969
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 505) (7 467) (2 743) (1 681)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 060 (1 250) 891 (281)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (987) 29 (216) 7
IX. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ stan na 30.09.2021 stan na 31.12.2020 stan na 30.09.2021 stan na 31.12.2020
X. Aktywa razem 122 494 107 866 26 440 23 374
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 633 5 252 1 000 1 138
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 598 13 681 4 878 2 965
XIII. Kapitał własny ogółem 95 263 88 933 20 562 19 271
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 371 10 411
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,80 0,76 0,18 0,17
XVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,67 0,68 0,15 0,15
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,91 9,25 2,14 2,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO RELPOL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 97 227 88 852 21 329 20 003
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 976 7 929 1 530 1 785
XXIII. Zysk (strata) brutto 7 451 8 406 1 635 1 892
XXIV. Zysk (strata) netto 5 930 6 026 1 301 1 357
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 717 9 081 1 473 2 044
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 394) (7 467) (2 719) (1 681)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 220 (1 250) 926 (281)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 457) 364 (320) 82
XXIX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 30.09.2021 Na 31.12.2020 Na 30.09.2021 Na 31.12.2020
XXX. Aktywa razem 116 879 104 211 25 228 22 582
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 4 625 5 292 998 1 147
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 062 13 567 4 546 2 959
XXXIII. Kapitał własny 91 192 85 262 19 684 18 476
XXXIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 371 10 411
POZOSTAŁE
XXXV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,73 0,67 0,16 0,15
XXXVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,62 0,63 0,14 0,14
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,49 8,87 2,05 1,92
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_III_kw_2021_sign.pdfSprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_III_kw_2021_sign.pdf Sprawozdanie skonsolidowane za III kw. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2021-11-18 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki