REKLAMA

RELPOL: Zawarcie znaczącej umowy

2021-03-17 14:54
publikacja
2021-03-17 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że w dniu 17.03.2021 powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy na dofinansowanie projektu „Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O rekomendacji dofinansowania tego projektu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 19.01.2021.

Umowa określa zasady udzielenia przez NCBiR dofinansowania na realizację projektu oraz prawa i obowiązki stron z tym związane.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi około 7,7 mln zł, a kwota dofinansowania nie więcej niż 3,58 mln zł.
Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu trwa od 01.01.2021 do 31.12.2023 r.
Spółka zobowiązana jest do zapewnienia trwałości efektów projektu przez okres 5 lat, od dnia zakończenia jego realizacji.
Umowa określa zasady kwalifikowania kosztów, a także warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy oraz wstrzymania dofinansowania i ewentualnego jego zwrotu.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych, Spółka zobowiązana będzie do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Spółki do dnia ich zwrotu oraz wraz z odsetkami bankowymi narosłymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu jest weksel in blanco.
Umowa uznana została za istotną, gdyż jest to druga umowa zawarta z NCBiR w okresie ostatnich 12 miesięcy, a suma limitów wynikającego z nich dofinansowania przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. O zawarciu pierwszej umowy z NCBiR Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 14.09.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-17 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2021-03-17 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki