REKLAMA

QUARTICON: Treść uchwał podjętych przez ZWZ QuarticOn S.A. dnia 28 sierpnia 2020 r. // Contents of the resolutions adopted by the OGM of QuarticOn held on 28 August 2020

2020-08-28 15:37
publikacja
2020-08-28 15:37
POLISH VERSION:

Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku („ZWZ”). Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a Akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwów do podjętych uchwał. Porządek obrad obejmował przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez ZWZ, natomiast Przewodniczący ZWZ stwierdził, że wobec powzięcia przez ZWZ uchwały nr 20 głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki przez ZWZ stało się bezprzedmiotowe.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:

The Management Board of QuarticOn S.A. (“Company”) hereby attaches the contents of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of QuarticOn S.A. on 28 August 2020 (“OGM”). At the same time, the Company informs that OGM did not waive consideration of any points on the planned agenda and the Shareholders didn’t submit objections any resolutions. The agenda of OGM included adopting of the consolidated text of the Company’s Articles of Association by OGM, but chairman of OGM stated that due to the adoption of the resolution No. 20 by the OGM, voting on the resolution regarding the adopting of the consolidated text of the Company’s Articles of Association by OGM became pointless.

Legal ground: § 4 sub-paragraph 2 point 7)-9) of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.


Załączniki
20200828_153706_0000129016_0000124595.pdf
20200828_153706_0000129016_0000124596.pdf
20200828_153706_0000129016_0000124597.pdf
20200828_153706_0000129016_0000124598.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki