3,4300 zł
-0,29% -0,0100 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozost_informacje_do_raportu_kwartalnego_POLWAX_SA_za_IIIq2019r.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_POLWAX_S_A__za_IIIq_2019_(005)r.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 769 196 973 35 457 46 308
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 189 16 679 3 757 3 921
III. Zysk (strata) brutto 15 185 16 214 3 524 3 812
IV. Zysk (strata) netto 12 132 13 097 2 816 3 079
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -43 553 -16 664 -10 108 -3 918
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 463 -17 265 -1 732 -4 059
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 710 35 641 12 698 8 379
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 694 1 712 857 402
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 259 273 198 614 59 281 46 189
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 125 240 76 713 28 635 17 840
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 168 339 38 79
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 153 70 412 27 244 16 375
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 134 033 121 901 30 646 28 349
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 118 120
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,18 1,27 0,27 0,30
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,18 1,27 0,27 0,30
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,01 11,84 2,98 2,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,01 11,84 2,98 2,75
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozost informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za IIIq2019r.pdfPozost informacje do raportu kwartalnego POLWAX SA za IIIq2019r.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-11-19 Tomasz Nadolski Wiceprezes Zarządu
2019-11-19 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 123 066 122 665 119 176 92 772
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 474 502 559 198
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 121 258 120 970 117 431 91 199
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 334 1 193 1 186 1 375
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 334 1 193 1 186 1 375
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 136 207 112 908 79 438 138 795
1. Zapasy 51 766 72 489 49 036 57 664
2. Należności krótkoterminowe 75 946 28 527 26 076 76 683
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 75 946 28 527 26 076 76 683
3. Inwestycje krótkoterminowe 7 699 10 690 4 007 3 554
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 699 10 690 4 007 3 554
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 699 10 690 4 007 3 542
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 796 1 202 319 894
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 259 273 235 573 198 614 231 567
PASYWA
I. Kapitał własny 134 033 126 864 121 901 117 437
1. Kapitał zakładowy 515 515 515 515
2. Kapitał zapasowy 116 286 116 286 98 726 98 725
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 12 132 4 963 17 560 13 097
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 240 108 709 76 713 114 130
1. Rezerwy na zobowiązania 4 670 4 778 4 604 5 425
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 494 393 548 403
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 046 4 310 4 056 5 022
a) długoterminowa 3 513 3 513 3 513 3 497
b) krótkoterminowa 533 797 543 1 525
1.3. Pozostałe rezerwy 130 75 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 130 75 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 168 216 339 409
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 168 216 339 409
3. Zobowiązania krótkoterminowe 119 153 102 430 70 412 106 902
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 118 895 102 047 70 159 106 580
3.4. Fundusze specjalne 258 383 253 322
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 249 1 285 1 358 1 394
4.1. Ujemna wartość firmy 1 249 1 285 1 358 1 394
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 259 273 235 573 198 614 231 567
Wartość księgowa 134 033 046 126 864 062 121 900 564 117 437 310
Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,01 12,32 11,84 11,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,01 12,32 11,84 11,40


wartość księgowa na
30.09.2019r.=134.033.046,45zł; wartość księgowa na
30.06.2019r.=126.864.061,51zł; wartość księgowa na
31.12.2018r.=121.900.563,77zł; wartość księgowa na
30.09.2018r.=117.437.309,62zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 0 6 834 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 6 834 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- - Wystawione kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz z tytułu uchybień w wykonaniu Umowy * 0 6 834 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 60 405 60 472 60 607 37 673
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 60 405 60 472 60 607 37 673
udzielonych gwarancji i poręczeń
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 60 000 37 000
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 105 129 177 200
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 14 22 39 47
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 24 33 51 60
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 33 42 59 68
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 11 14 20 23
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 218 232 261 275
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 60 405 67 306 60 607 37 673


* Spółka POLWAX S.A. obciążyła firmę ORLEN Projekt S.A., która była
wykonanwcą inwestycji pod nazwą " Budowa i uruchomienie instalacji
odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami
pomocniczymi dla spółki POLWAX S.A.", karami umownymi z tytułu naruszeń
postanowień Umowy oraz z tytułu odstąpienia od Umowy. Łączna wysokość
kar umownych wyniosła 20.684 tys. PLN. Jednocześnie spółka POLWAX S.A.
otrzymała wypłatę z Gwarancji Bankowej stanowiącej zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy kwotę 13.850 tys. PLN. Wypłata została
zaliczona na poczet kwot objętych karami umownymi. Pozostała część kar
umownych do zapłaty czyli 6.834 tys. PLN w miesiącu wrześniu 2019r.
została przekwalifikowana do należności i skompensowana z zobowiązaniami
Spółki na rzecz ORLEN Projekt S.A.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 77 589 152 769 98 617 196 973
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 76 519 151 673 98 572 196 867
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 070 1 096 45 106
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 67 379 138 950 79 883 162 254
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 66 391 137 937 79 839 162 149
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 988 1 013 44 105
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 210 13 819 18 734 34 719
IV. Koszty sprzedaży 3 478 7 735 3 773 7 955
V. Koszty ogólnego zarządu 3 314 10 115 3 166 10 419
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 418 -4 031 11 795 16 345
VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 918 21 275 183 1 716
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 1 50 0
2. Dotacje 0 277 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35 144 74 1 504
4. Inne przychody operacyjne 6 883 20 853 59 212
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 916 1 055 9 1 382
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 1 318
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 64 78 4 14
3. Inne koszty operacyjne 852 977 5 50
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 420 16 189 11 969 16 679
X. Przychody finansowe 292 449 148 387
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 54 220 54 137
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 229 229 45 238
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 9 0 49 12
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 713 1 453 689 852
1. Odsetki w tym: 572 1 082 460 735
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 141 371 229 117
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 8 999 15 185 11 428 16 214
XIII. Podatek dochodowy 1 830 3 053 2 176 3 117
a) część bieżąca 1 871 3 255 2 196 2 981
b) część odroczona -41 -202 -20 136
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XV. Zysk (strata) netto 7 169 12 132 9 252 13 097
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 16 595 737 15 659 421
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 1,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 1,27


Zysk netto (zannualizowany) za okres
9mcy2019=16.595.736,83zł ; zysk netto (zannualizowany) za okres
9mcy2018=15.659.420,54zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 126 864 121 900 104 340 104 340
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 126 864 121 900 104 340 104 340
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 116 286 98 726 81 514 81 514
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 17 560 17 211 17 211
a) zwiększenia (z tytułu) 0 17 560 17 211 17 211
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 17 560 17 211 17 211
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 116 286 116 286 98 725 98 725
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 963 17 560 17 211 17 211
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 963 17 560 17 211 17 211
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 963 17 560 17 211 17 211
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 17 560 17 211 17 211
- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 17 560 17 211 17 211
- wypłata dywidendy 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 963 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 963 0 0 0
6. Wynik netto 7 169 12 132 17 560 13 097
a) zysk netto 7 169 12 132 17 560 13 097
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 134 033 134 033 121 900 117 437
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 121 900 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 7 169 12 132 9 252 13 097
II. Korekty razem -32 844 -55 685 -29 167 -29 761
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 1 000 3 292 1 232 3 688
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 1 14 -6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 546 976 435 717
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 -4 -145 -301
6. Zmiana stanu rezerw -107 67 -589 -757
7. Zmiana stanu zapasów 20 722 -2 730 10 155 -16 545
8. Zmiana stanu należności -47 420 -49 870 -43 442 -20 340
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 795 -6 405 2 786 4 063
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 228 -735 387 -280
11. Inne korekty 0 -277 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -25 675 -43 553 -19 915 -16 664
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 4 6 417 19 112
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 4 69 75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 6 348 19 037
II. Wydatki 479 7 467 14 615 36 377
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 479 7 467 8 338 13 173
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 6 277 23 204
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -479 -7 463 -8 198 -17 265
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 23 771 55 967 31 030 36 738
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 23 771 55 690 31 030 36 738
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 277 0 0
II. Wydatki 619 1 257 505 1 097
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 73 215 70 226
8. Odsetki 546 1 042 435 871
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 23 152 54 710 30 525 35 641
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 002 3 694 2 412 1 712
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 991 3 693 2 398 1 719
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9 -1 -14 6
F. Środki pieniężne na początek okresu 10 698 4 004 1 139 1 839
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 696 7 698 3 551 3 551
- o ograniczonej możliwości dysponowania -51 50 78 138
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S A za IIIq 2019 (005)r.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S A za IIIq 2019 (005)r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2019 roku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.