6,66 zł
-16,33% -1,30 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_30.06.2018.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu_POLWAX_w_sprawie_rzetel_sporz_spr_fin.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_POLWAX_w_I_plr2018.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_do_spraw_finan_POLWAX_za_I_plr2018.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 355 110 344 23 200 25 979
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 710 8 657 1 111 2 038
III. Zysk (strata) brutto 4 787 8 153 1 129 1 920
IV. Zysk (strata) netto 3 845 6 557 907 1 544
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 251 13 759 767 3 239
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 067 -11 411 -2 139 -2 687
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 116 -1 346 1 207 -317
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -700 1 002 -165 236
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 181 987 170 527 41 725 40 885
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 801 66 187 16 921 15 869
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 479 13 879 110 3 328
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 877 44 621 15 104 10 698
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 108 186 104 340 24 804 25 016
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 118 123
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,64 0,09 0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,64 0,09 0,15
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,50 10,13 2,41 2,43
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,50 10,13 2,41 2,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przegladu 30.06.2018.pdfRaport z przegladu 30.06.2018.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie Zarzadu POLWAX w sprawie rzetel sporz spr fin.pdfOswiadczenie Zarzadu POLWAX w sprawie rzetel sporz spr fin.pdf Oświadczenie Zarządu Polwax S.A w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-26 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2018-09-26 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
2018-09-26 Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci POLWAX w I plr2018.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci POLWAX w I plr2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Polwax S.A. w I półroczu 2018 roku

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 78 532 70 912 56 496
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 208 235 273
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 76 883 68 908 54 910
3. Należności długoterminowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 441 1 769 1 313
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 441 1 769 1 313
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 103 455 99 615 107 612
1. Zapasy 67 819 41 119 68 948
2. Należności krótkoterminowe 33 242 56 343 33 838
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 33 242 56 343 33 838
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 143 1 823 3 338
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 143 1 823 3 338
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 143 1 823 3 338
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 251 330 1 488
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 181 987 170 527 164 108
PASYWA
I. Kapitał własny 108 186 104 340 93 686
1. Kapitał zakładowy 515 515 515
2. Kapitał zapasowy 98 726 81 514 81 514
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 3 845 17 211 6 557
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 801 66 187 70 422
1. Rezerwy na zobowiązania 6 014 6 183 5 777
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 489 660 535
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 525 5 491 5 239
a) długoterminowa 3 497 3 497 3 751
b) krótkoterminowa 2 028 1 994 1 488
1.3. Pozostałe rezerwy 0 32 3
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 32 3
2. Zobowiązania długoterminowe 479 13 879 7 155
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 479 13 879 7 155
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 65 877 44 621 55 742
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 65 400 44 404 55 272
3.4. Fundusze specjalne 477 217 470
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 431 1 504 1 748
4.1. Ujemna wartość firmy 1 431 1 504 1 577
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 171
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 171
P a s y w a r a z e m 181 987 170 527 164 108
Wartość księgowa 108 185 615 104 340 507 93 686 279
Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,50 10,13 9,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,50 10,13 9,10


Wartość księgowa na 30.06.2018=108.185.614,89zł; wartość księgowa na
31.12.2017=104.340.506,86; wartość księgowa na 30.06.2017=93.686.279,25zł


Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
1. Należności warunkowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 37 739 37 883 37 663
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 37 739 37 883 37 663
udzielonych gwarancji i poręczeń
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 37 000 37 000 37 000
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 224 271 316
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 55 71 87
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 69 86 105
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 77 94 116
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 26 31 39
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 288 330 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 37 739 37 883 37 663

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 98 355 110 344
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98 294 110 054
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 61 290
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 370 91 096
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 82 310 90 804
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 292
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 985 19 248
IV. Koszty sprzedaży 4 183 3 664
V. Koszty ogólnego zarządu 7 252 7 196
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 550 8 388
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 610 419
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 32
2. Dotacje 0 124
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 456 24
4. Inne przychody operacyjne 154 239
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 450 150
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 369 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 36 39
3. Inne koszty operacyjne 45 111
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 710 8 657
X. Przychody finansowe 439 110
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 134 99
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 193 11
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 112 0
XI. Koszty finansowe 362 614
1. Odsetki w tym: 325 275
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 37 105
4. Inne 0 234
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 4 787 8 153
XIII. Podatek dochodowy 942 1 596
a) część bieżąca 785 1 524
b) część odroczona 157 72
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XV. Zysk (strata) netto 3 845 6 557
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 499 336 19 749 423
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,64


Zysk netto (zannualizowany) w zł za 1 półrocze 2018 = 14.499.335,64zł;Zysk
netto (zannualizowany) w zł za 1 półrocze 2017 = 19.749.422,52zł


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 104 340 87 130 87 130
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 104 340 87 130 87 130
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 81 515 60 640 60 640
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 17 211 20 874 20 874
a) zwiększenia (z tytułu) 17 211 20 874 20 874
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 17 211 20 874 20 874
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 98 726 81 514 81 514
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 211 20 874 20 874
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 211 20 874 20 874
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 211 20 874 20 874
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 17 211 20 874 20 874
- - podział zysku (na kapitał zapasowy) 17 211 20 874 20 874
- - wypłata dywidendy 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 3 845 17 211 6 557
a) zysk netto 3 845 17 211 6 557
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 108 186 104 340 93 686
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 108 186 104 340 93 686

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2018 półrocze / 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 845 6 557
II. Korekty razem -594 7 202
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 2 456 2 379
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -20 11
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 282 253
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -156 62
6. Zmiana stanu rezerw -168 -1 265
7. Zmiana stanu zapasów -26 700 -34 861
8. Zmiana stanu należności 23 102 22 379
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 277 19 386
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -667 -882
11. Inne korekty 0 -260
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 251 13 759
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 12 695 14 008
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 12 689 13 970
II. Wydatki 21 762 25 419
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 835 3 782
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne 16 927 21 637
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -9 067 -11 411
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 708 7 069
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 5 708 6 809
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 260
II. Wydatki 592 8 415
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 7 885
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 156 123
8. Odsetki 436 407
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 116 -1 346
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -700 1 002
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -679 990
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 20 -11
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 839 2 339
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 139 3 341
- o ograniczonej możliwości dysponowania 60 100
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dodatkowa do spraw finan POLWAX za I plr2018.pdfInformacja dodatkowa do spraw finan POLWAX za I plr2018.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego, skróconego sprawozdania finansowego Polwax S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl