2,8100 zł
0,18% 0,0050 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_-_podmiot_uprawniony_do_badania_31.12.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_rzetelnosc_sprawozdan_finansowych_31.12.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Skonsolidowane_Grupy_Polimex_Mostostal_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Polimex_-_Mostostal_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu__Polimex-Mostostal_do_sprawozdania_finansowego_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_PxM_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_2018_GK_PxM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 1 636 869 2 421 078 383 620 570 377
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 35 464 -74 170 8 311 -17 474
III. Zysk / (strata) brutto 15 236 -107 218 3 571 -25 259
IV. Zysk / (strata) netto 16 168 -137 044 3 789 -32 286
V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 168 -137 406 3 789 -32 371
VI. Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 362 0 85
VII. Inne całkowite dochody netto -53 17 615 -12 4 150
VIII. Łączne całkowite dochody 16 115 -119 429 3 777 -28 136
IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 115 -119 791 3 777 -28 221
X. Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym 0 362 0 85
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -101 464 -385 491 -23 779 -90 817
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 940 -8 163 -5 611 -1 923
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -35 928 261 981 -8 420 61 720
XIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -161 332 -131 673 -37 810 -31 021
XV. Aktywa trwałe razem 789 167 787 783 183 527 188 876
XVI. Aktywa obrotowe razem 1 081 696 1 614 135 251 557 386 999
XVII. Aktywa razem 1 870 863 2 401 918 435 084 575 875
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 426 607 719 502 99 211 172 505
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 766 583 1 017 831 178 275 244 032
XX. Kapitał własny razem 677 673 664 585 157 598 159 339
XXI. Kapitał podstawowy 473 238 473 238 110 055 113 462
XXII. Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXIV. Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,068 -0,579 0,016 -0,136


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały
przeliczone po kursie 4,300 (dla danych na 31.12.2018 roku) oraz 4,1709
(dla danych na koniec roku 2017), które zostały ogłoszone przez Narodowy
Bank Polski na dany dzień bilansowy,


-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2669
(dla danych za 2018 rok) oraz 4,2447 (dla danych za 2017 rok), które są
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank
Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2018.pdfOświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 31.12.2018.pdf Oświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony do badania 2018
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2018.pdfOświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań finansowych 31.12.2018.pdf Oświadczenie Zarządu - rzetelność sprawozdań 2018
Sprawozdanie Skonsolidowane Grupy Polimex Mostostal za 2018.pdfSprawozdanie Skonsolidowane Grupy Polimex Mostostal za 2018.pdf Sprawozdanie skonsolidowane za 2018 rok
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal za 2018 rok.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal za 2018 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok
List Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal do sprawozdania finansowego za 2018.pdfList Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal do sprawozdania finansowego za 2018.pdf List Prezesa Zarządu za 2018 rok
Sprawozdanie z badania GK PxM 2018.pdfSprawozdanie z badania GK PxM 2018.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2018
Oświadczenie KA.pdfOświadczenie KA.pdf Oświadczenie RN dotyczące funkcjonowania KA
Oświadczenie RN.pdfOświadczenie RN.pdf Ocena sprawozdań finansowych przez RN
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2018 GK PxM.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2018 GK PxM.pdf Raport na temat informacji niefinansowych 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-11 Krzysztof Figat Prezes Zarządu
2019-04-11 Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu
2019-04-11 Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-11 Sławomir Czech Dyrektor ds. Finansowych / Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.