REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

2019-11-13 12:14
publikacja
2019-11-13 12:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że z dniem 12 listopada 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Miguel Kohlmann.

Pan Kohlmann jest starszym doradcą SVP. Ma ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu światowymi firmami przemysłowymi. Posiada wiedzę specjalistyczną związaną z materiałami budowlanymi, chemią budowlaną, przemysłem samochodowym, inżynierią mechaniczną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Aktualnie Pan Kohlmann jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej SKF Motion Technologies and Logstor. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej Archroma, H+H A/S and Bauder Flat Roofs. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Icopal, światowego experta hydroizolacji. Wcześniej przez blisko 10 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pipelife, producenta rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Pan Kohlmann ukończył studia w zakresie inżynierii mechanicznej i zarządzania. Posługuje się 6 językami.
Pan Miguel Kohlmann nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Appointment of member of Company’s Supervisory Board


Current Report no. 48/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (hereinafter the
„Company”) informs that on 12 November 2019 Mr. Miguel Kohlmann was
appointed to the Company’s Supervisory Board.


Mr. Kohlmann serves as a Senior Advisor to SVP. He has more than 30
years of management experience in global industrial companies. His
expertise includes building materials, building chemicals, automotive,
mechanical engineering, aluminum and plastics. Mr. Kohlmann is currently
Chairman of the Supervisory board at SKF Motion Technologies and
Logstor. He is also a member of the Supervisory boards at Archroma, H+H
A/S and Bauder Flat Roofs. Between 2008 and 2016, he served as CEO of
Icopal, a world leader in Waterproofing products. Before that, he was
CEO of Pipelife, a plastic pipes and fittings group for nearly 10 years.
Mr. Kohlmann has studied mechanical engineering and business
administration and speaks 6 languages.


Mr. Miguel Kohlmann is not engaged in any activities competitive to the
business of the Company. He is not a partner in any partnership under
civil law or another type of partnership, or a member of a governing
body of an incorporated company or any other legal entity which would
conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr. Miguel
Kohlmann has not been entered in the Register of Insolvent Debtors
maintained pursuant to the National Court Register Act.


This report was prepared pursuant to § 5 Section 5 of the Regulation of
Minister of Finance on current and periodic information to be published
by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of
information whose disclosure is required under the laws of a nonmember
state, dated March 29th 2018 (Dz. U. 2018, item 757).


13.11.2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-13 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki