REKLAMA

PEKAES: Zawiadomienie KH Logistyka sp. z o.o. sp. k. oraz PEK II SCSp o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2016-10-18 14:12
publikacja
2016-10-18 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Zawiadomienie KH Logistyka sp. z o.o. sp. k. oraz PEK II SCSp o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce („Zawiadomienie”) od KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Warszawie („KHLK”) oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu („PEK 2”, łącznie z KHLK „Strony Umowy”), działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem KHLK bezpośrednio nabyła 10.307.220 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 33,77% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 33,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku dokonania transakcji nabycia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 października 2016 r. oraz rozliczenia tej transakcji w dniu 18 października 2016 r. w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż 11.288.717 akcji Spółki ogłoszonym w dniu 19 sierpnia 2016 r. przez Strony Umowy („Wezwanie”). Jedynym podmiotem nabywającym akcje Spółki w Wezwaniu była KHLK.
Jak wskazuje Zawiadomienie, przed Wezwaniem KHLK posiadała bezpośrednio 17.308.547 akcji Spółki reprezentujących 56,71% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 56,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po Wezwaniu KHLK posiada bezpośrednio 27.615.767 akcji Spółki, reprezentujących 90,48% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 90,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Strony Umowy informują w Zawiadomieniu, że przed Wezwaniem Strony Umowy posiadały łącznie 19.232.153 akcji Spółki reprezentujących 63,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 63,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (a) KHLK posiadała bezpośrednio 17.308.547 akcji Spółki reprezentujących 56,71% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 56,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a (b) PEK 2 posiadała bezpośrednio 1.923.606 akcji Spółki reprezentujących 6,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po Wezwaniu Strony Umowy posiadają łącznie 29.539.373 akcji Spółki reprezentujących łącznie 96,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 96,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (a) KHLK posiada bezpośrednio 27.615.767 akcji Spółki reprezentujących 90,48% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 90,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a (b) PEK 2 posiada bezpośrednio 1.923.606 akcji Spółki reprezentujących 6,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W otrzymanym przez Spółkę Zawiadomieniu KHLK wyjaśnia, że Zawiadomienie jest dokonywane również w imieniu PEK 2 z uwagi na postanowienia umowy o współpracy i umowy akcjonariuszy zawartej w dniu 18 sierpnia 2016 r. między KHLK i PEK 2 będącej porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie („Umowa o Współpracy”). Zgodnie z art. 2.3 Umowy o Współpracy, Strony Umowy uzgodniły, że obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o Ofercie, są wykonywane w imieniu Stron Umowy przez KHLK. Każda ze Stron Umowy jest spółką pośrednio zależną (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) spółki Innova/5 L.P., o czym informacje zostały przekazane Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółce, a następnie podane do wiadomości publicznej przez Spółkę w raportach bieżących nr 21/2015 oraz 22/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zgodnie z otrzymanym przez Spółkę Zawiadomieniem żadna ze Stron Umowy nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej. Żadna ze Stron Umowy nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniona lub zobowiązana do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie Publicznej. Żadna ze Stron Umowy nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Jak wskazano w Zawiadomieniu, łączny udział Stron Umowy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 96,78%. Po Wezwaniu Strony Umowy posiadają łącznie 29.539.373 akcji Spółki reprezentujących łącznie 96,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 96,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (a) KHLK posiada bezpośrednio 27.615.767 akcji Spółki reprezentujących 90,48% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 90,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a (b) PEK 2 posiada bezpośrednio 1.923.606 akcji Spółki reprezentujących 6,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-18 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-10-18 Jerzy Markow Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki