REKLAMA

PEKABEX: Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji

2021-04-27 10:17
publikacja
2021-04-27 10:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Zarząd spółki Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2021 r. dokonał aktualizacji ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 80.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu (dalej „Program”) oraz zawarł aneks nr 1 do umowy programowej z bankiem obsługującymi Program, tj. z Bankiem Pekao S.A., mający na celu m.in. uwzględnienie stosownych zmian w przepisach prawa, które weszły w życie w trakcie obowiązywania Programu.

Zmieniony Program umożliwia dokonywanie przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:
1. łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 80.000.000 PLN (przy czym na moment publikacji raportu wyemitowane i niewykupione pozostaje 20.000 obligacji serii A Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLPKBEX00098, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000 PLN);
2. obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w ramach oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. albo w ramach oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
3. obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
4. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, podlegające rejestracji bezpośrednio w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. albo w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przeniesione do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
5. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii;
6. obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2021-04-27 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki