P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

2019-05-16 17:07
publikacja
2019-05-16 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_2019_Q1_calosc_v2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_NOVA_jednostkowe_2019_Q1_calosc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_NOVA_inf_dodatkowa_2019_1Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 1. kwartał 2019 i 2018 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1. kwartału 2019 (31.03.2019) oraz na koniec roku 2018 (31.12.2018)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 961 51 556 12 555 12 339
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 578 13 984 3 159 3 347
III. Zysk (strata) brutto 10 633 11 695 2 474 2 799
IV. Zysk (strata) netto 8 588 10 862 1 998 2 600
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 831 3 951 2 520 946
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 463 (9 040) 2 202 (2 164)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 179) (981) (5 626) (235)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 885) (6 070) (904) (1 453)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,86 1,09 0,20 0,26
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,86 1,09 0,20 0,26
XI. Aktywa, razem 932 041 913 648 216 688 212 476
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 567 586 557 693 131 957 129 696
XIII. Zobowiązania długoterminowe 372 659 344 017 86 639 80 004
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 163 179 165 317 37 937 38 446
XV. Kapitał własny 364 455 355 955 84 731 82 780
XVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 325 2 326
XVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,45 35,60 8,47 8,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,45 35,60 8,47 8,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 1. kwartał 2019 i 2018 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1. kwartału 2019 (31.03.2019) oraz na koniec roku 2018 (31.12.2018)
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 039 30 672 8 618 7 341
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 584 (85) 136 (20)
XXIII. Zysk (strata) brutto 6 876 1 113 1 600 266
XXIV. Zysk (strata) netto 6 192 2 058 1 441 493
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 119) (5 219) (1 656) (1 249)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 567 (8 271) 3 855 (1 979)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 817) 7 450 (2 982) 1 783
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 369) (6 040) (784) (1 446)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,62 0,21 0,14 0,05
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,62 0,21 0,14 0,05
XXXI. Aktywa, razem 465 125 458 261 108 136 106 572
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 177 343 176 672 41 230 41 087
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 71 492 64 532 16 621 15 007
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 105 851 112 140 24 609 26 079
XXXV. Kapitał własny 287 782 281 589 66 906 65 486
XXXVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 325 2 326
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,78 28,16 6,69 6,55
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,78 28,16 6,69 6,55
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_2019 Q1_całość_v2.pdfSkonsolidowane_2019 Q1_całość_v2.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA
PA_NOVA_jednostkowe_2019 Q1_całość.pdfPA_NOVA_jednostkowe_2019 Q1_całość.pdf Dane jednostkowe P.A. NOVA S.A.
PA NOVA inf dodatkowa_2019 1Q.pdfPA NOVA inf dodatkowa_2019 1Q.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Tomasz Janik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki