REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2023-03-31 06:49
publikacja
2023-03-31 06:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
SFmlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SFmlsystemsa_2022-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_ML_System_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_ML_System_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenieRNdotKA_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenieRNdotAud_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mls_ocena_rn_sf_2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 260 448,00 157 907,00 55 553,00 34 496,00
II. Zysk brutto ze sprzedaży 27 977,00 16 300,00 5 967,00 3 561,00
III. Zysk operacyjny 5 751,00 -179,00 1 227,00 -39,00
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem -230,00 -1 416,00 -49,00 -309,00
V. Zysk/strata netto -230,00 -1 416,00 -49,00 -309,00
VI. Całkowite dochody ogółem -230,00 -1 416,00 -49,00 -309,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 917,00 4 961,00 3 182,00 1 084,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46 025,00 -55 452,00 -9 817,00 -12 114,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 724,00 49 746,00 6 980,00 10 868,00
X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 1 616,00 -745,00 345,00 -163,00
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 484,00 6 484,00 6 484,00 6 484,00
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 484,00 6 385,00 6 484,00 6 385,00
XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,04 -0,22 -0,01 -0,05
XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) -0,04 -0,22 -0,01 -0,05
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVI. Aktywa razem 418 179,00 377 426,00 89 166,00 82 060,00
XVII. Zobowiązania długoterminowe 132 342,00 146 152,00 28 219,00 31 776,00
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 143 400,00 88 607,00 30 576,00 19 265,00
XIX. Kapitał własny 142 437,00 142 667,00 30 371,00 31 019,00
XX. Kapitał zakładowy 142 437,00 142 667,00 30 371,00 31 019,00
XXI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 484,00 6 484,00 6 484,00 6 484,00
XXII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 484,00 6 385,00 6 484,00 6 385,00
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,97 22,34 4,68 4,86
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,97 22,34 4,68 4,86
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899
w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994
-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6883
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5775
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SFmlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtmlSFmlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml Roczne sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku
SFmlsystemsa_2022-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSFmlsystemsa_2022-12-31_pl.BES.xhtml.xades Roczne sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku _podpisy
SSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtmlSSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2022
SSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml.XAdESSSZzD_GK_mlsystemsa_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2022_podpisy
sprawozdanie_z_badania_ML_System_2022.xhtmlsprawozdanie_z_badania_ML_System_2022.xhtml Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 2022
sprawozdanie_z_badania_ML_System_2022.xhtml.XAdESsprawozdanie_z_badania_ML_System_2022.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 2022_podpisy
oswiadczenieRNdotKA_2022-12-31_pl.xhtmloswiadczenieRNdotKA_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie Komitetu Audytu
oswiadczenieRNdotAud_2022-12-31_pl.xhtmloswiadczenieRNdotAud_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie wyboru firmy audytorskiej
mls_ocena_rn_sf_2022_2022-12-31_pl.xhtmlmls_ocena_rn_sf_2022_2022-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. dotycząca sprawozdań za 2022 rok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki