REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2021-05-19 07:55
publikacja
2021-05-19 07:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_GK_ML_System_S.A._1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_ML_System_S.A._1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
GK ML System S.A.
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 26 276 19 685 5 747 4 478
II. Zysk brutto ze sprzedaży 4 207 5 989 920 1 362
III. Zysk operacyjny -358 1 659 -78 377
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem -432 1 392 -94 317
V. Zysk/strata netto -459 1 405 -100 320
VI. Całkowite dochody ogółem -459 1 405 -100 320
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 887 -5 763 1 506 -1 311
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 294 -17 805 -2 251 -4 050
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 001 21 276 1 531 4 840
X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 3 594 -2 292 786 -521
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 6 380 6 380 6 380
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650
XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,07 0,25 -0,02 0,06
XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) -0,07 0,24 -0,02 0,05
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa razem 311 585 303 528 66 859 65 773
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 94 201 95 258 20 214 20 642
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 73 493 63 920 15 769 13 851
XX. Kapitał własny 143 891 144 350 30 876 31 280
XXI. Kapitał zakładowy 6 380 6 380 1 369 1 383
XXII. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 6 380 6 380 6 380
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,55 25,55 4,84 5,54
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,97 24,80 4,71 5,37
XXVI. Jednostkowe ML SYSTEM S.A. 3 m-ce 2021 3 m-ce 2020 3 m-ce 2021 3 m-ce 2020
XXVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 24 742 19 448 5 412 4 424
XXVIII. Zysk brutto ze sprzedaży 3 723 5 595 814 1 273
XXIX. Zysk operacyjny 257 1 669 56 380
XXX. Zysk/strata przed opodatkowaniem 94 1 442 21 328
XXXI. Zysk/strata netto 94 1 442 21 328
XXXII. Całkowite dochody ogółem 94 1 442 21 328
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 819 -8 099 179 -1 842
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 158 -17 358 -2 222 -3 948
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 553 21 314 1 433 4 848
XXXVI. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -2 786 -4 143 -609 -942
XXXVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 144 074 143 979 144 074 143 979
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650
XXXIX. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,01 0,26 0,00 0,06
XL. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 0,01 0,25 0,00 0,06
XLI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XLII. Aktywa razem 294 937 299 310 63 287 64 859
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 93 590 94 671 20 082 20 515
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 57 273 60 659 12 290 13 144
XLV. Kapitał własny 144 074 143 980 30 915 31 200
XLVI. Kapitał zakładowy 144 074 143 980 30 915 31 200
XLVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 144 074 143 979 144 074 143 979
XLVIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,58 25,48 4,85 5,52
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,00 24,74 4,72 5,36


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:w
dniu 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,6603w dniu 31 grudnia 2020 roku 1
EUR = 4,2585- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:w okresie od 1
stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,5721w okresie od
1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1Q 2021.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1Q 2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1Q 2021
Śródroczne skrócone ML System S.A. 1Q 2021.pdfŚródroczne skrócone ML System S.A. 1Q 2021.pdf Śródroczne skrócone ML System S.A. 1Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki