REKLAMA

MABION S.A.: wyniki finansowe

2022-04-21 23:13
publikacja
2022-04-21 23:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_za_rok_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_za_rok_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_ws._wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_ws._wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_Oswiadczenie_RN_MABION_SA_ws._Komitetu_Audytu_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_Oswiadczenie_RN_MABION_SA_ws._Komitetu_Audytu_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
aktualny_07_Ocena_sprawozdan_MABION_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
aktualny_07_Ocena_sprawozdan_MABION_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MABION_SA_-Sprawozdanie_z_badania_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MABION_SA_-Sprawozdanie_z_badania_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion_SF_2021_PL_final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion_SF_2021_PL_final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_MABION_SA_za_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_MABION_SA_za_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 56 873 0 12 424 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 832 -54 653 -2 148 -12 215
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem -10 255 -55 772 -2 240 -12 465
IV. Zysk (strata) netto 1 903 -55 772 416 -12 465
V. Średnioważona liczba akcji 15 555 287 13 721 917 15 555 287 13 721 917
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 -4,06 0,03 -0,91
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 -4,06 0,03 -0,91
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 910 -35 239 -7 190 -7 876
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 283 -3 005 -6 834 -672
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 110 505 12 669 24 141 2 832
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 46 312 -25 575 10 117 -5 716
XII. Dane na datę bilansową: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa razem 184 237 78 321 40 057 16 972
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 924 155 709 28 465 33 741
XV. Zobowiązania długoterminowe 34 787 51 138 7 563 11 081
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 96 137 104 571 20 902 22 660
XVII. Kapitał własny 53 313 -77 388 11 591 -16 770
XVIII. Kapitał zakładowy 1 616 1 373 351 298
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 16 161 326 13 730 272 16 161 326 13 730 272
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,84 5,71 2,58 1,24
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,84 5,71 2,58 1,24
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII. kurs EUR RZIS 4,5775 4,4742
XXIV. kurs EUR BILANS 4,5994 4,6148
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa.xhtmlList_Prezesa.xhtml Pismo Prezesa Zarządu
List_Prezesa.xhtml.xadesList_Prezesa.xhtml.xades Pismo Prezesa Zarządu
Oswiadczenie Zarzadu ws. rzetelnosci sprawozdan za rok 2022.xhtmlOswiadczenie Zarzadu ws. rzetelnosci sprawozdan za rok 2022.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oswiadczenie Zarzadu ws. rzetelnosci sprawozdan za rok 2022.xhtml.xadesOswiadczenie Zarzadu ws. rzetelnosci sprawozdan za rok 2022.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Informacja Zarzadu ws. wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarzadu ws. wyboru firmy audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu nt. wyboru firmy audytorskiej
Informacja Zarzadu ws. wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xadesInformacja Zarzadu ws. wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xades Informacja Zarządu nt. wyboru firmy audytorskiej
05_Oswiadczenie RN MABION SA ws. Komitetu Audytu_PL.xhtml05_Oswiadczenie RN MABION SA ws. Komitetu Audytu_PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
05_Oswiadczenie RN MABION SA ws. Komitetu Audytu_PL.xhtml.xades05_Oswiadczenie RN MABION SA ws. Komitetu Audytu_PL.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
aktualny_07_Ocena sprawozdan MABION_PL.xhtmlaktualny_07_Ocena sprawozdan MABION_PL.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
aktualny_07_Ocena sprawozdan MABION_PL.xhtml.xadesaktualny_07_Ocena sprawozdan MABION_PL.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
MABION SA -Sprawozdanie z badania 2021.xhtmlMABION SA -Sprawozdanie z badania 2021.xhtml Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
MABION SA -Sprawozdanie z badania 2021.xhtml.xadesMABION SA -Sprawozdanie z badania 2021.xhtml.xades Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Mabion_SF_2021_PL_final.xhtmlMabion_SF_2021_PL_final.xhtml Sprawozdanie finansowe
Mabion_SF_2021_PL_final.xhtml.xadesMabion_SF_2021_PL_final.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarzadu MABION SA za 2021.xhtmlSprawozdanie Zarzadu MABION SA za 2021.xhtml Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie Zarzadu MABION SA za 2021.xhtml.xadesSprawozdanie Zarzadu MABION SA za 2021.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-04-21 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2022-04-21 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
2022-04-21 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Katarzyna Kutera-Wasiak Główna Księgowa Katarzyna Kutera-Wasiak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki