REKLAMA

MABION S.A.: wyniki finansowe

2021-09-16 06:41
publikacja
2021-09-16 06:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mabion_SF_2021H1_POL_FINAL-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarządu_Mabion_SA_1H2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie__Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion_-_Raport_z_przegladu_-_HY_Review_2021_final_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 590 0 350 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 510 -29 031 -4 071 -6 537
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem -19 572 -30 829 -4 304 -6 941
IV. Zysk (strata) netto -19 572 -30 829 -4 304 -6 941
V. Średnioważona liczba akcji 16 161 326 13 730 272 16 161 326 13 730 272
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,21 -2,25 -0,27 -0,51
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,21 -2,25 -0,27 -0,51
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 397 -15 613 -6 465 -3 515
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 977 -2 667 -1 754 -600
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 112 280 -1 516 24 692 -341
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 74 906 -19 796 16 473 -4 457
XII. Dane na datę bilansową: 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa razem 227 418 78 321 50 305 16 972
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 195 591 155 709 43 265 33 741
XV. Zobowiązania długoterminowe 57 376 51 138 12 692 11 081
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 138 215 104 571 30 573 22 660
XVII. Kapitał własny 31 827 -77 388 7 040 -16 770
XVIII. Kapitał zakładowy 1 616 1 373 357 298
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 16 161 326 13 730 272 16 161 326 13 730 272
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,07 5,71 3,11 1,24
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,07 5,71 3,11 1,24
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII. kurs EUR RZIS 4,5472 4,4413
XXIV. kurs EUR BILANS 4,5208 4,6148
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Mabion SF 2021H1_POL_FINAL-sig-sig-sig.pdfMabion SF 2021H1_POL_FINAL-sig-sig-sig.pdf Mabion MSSF_1H2021
Sprawozdanie Zarządu Mabion SA 1H2021-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Mabion SA 1H2021-sig-sig.pdf Mabion_Sprawozdanie Zarządu
Oswiadczenie__Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania-sig-sig.pdfOswiadczenie__Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Mabion - Raport z przeglądu - HY Review 2021 final_signed.pdfMabion - Raport z przeglądu - HY Review 2021 final_signed.pdf Raport Biegłego Rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2021-09-16 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2021-09-16 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-09-16 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki