REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

MABION S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 22:52
publikacja
2021-04-30 22:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_prezesa_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021_04_09_Oświadczenie_Zarządu_ws._rzetelności_sprawozdań_za_rok_2020_PL-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021-04-09_Informacja_Zarządu_ws._wyboru_firmy_audytorskiej-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_Mabion_S.A._dotyczące_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_w_roku_obrotowym_2020_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_Mabion_S.A._dotyczące_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_w_roku_obrotowym_2020_(1).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Ocena_sprawozdan_MABION_za_rok_2020_przez_RN_PL_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Ocena_sprawozdan_MABION_za_rok_2020_przez_RN_PL_(2).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MABION_2020_-_Sprawozdanie_z_badania__-_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion_MSSF_2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_MABION_SA_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54 653 -63 272 -12 215 -14 708
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem -55 772 -63 738 -12 465 -14 817
IV. Zysk (strata) netto -55 772 -63 738 -12 465 -14 817
V. Średnio ważona liczba akcji 13 721 917 13 721 917 13 721 917 13 721 917
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -4,06 -4,64 -0,91 -1,08
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -4,06 -4,64 -0,91 -1,08
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 239 -33 755 -7 876 -7 847
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 005 -9 159 -672 -2 129
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 669 12 466 2 832 2 898
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -25 575 -30 448 -5 716 -7 078
XII. Dane na datę bilansową: 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 78 321 113 545 16 972 26 663
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 155 709 135 125 33 741 31 731
XV. Zobowiązania długoterminowe 51 138 48 743 11 081 11 446
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 104 571 86 382 22 660 20 285
XVII. Kapitał własny -77 388 -21 580 -16 770 -5 068
XVIII. Kapitał zakładowy 1 373 1 372 298 322
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 13 730 272 13 730 272 13 730 272 13 730 272
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,71 8,27 1,24 1,94
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,71 8,27 1,24 1,94
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII. kurs EUR RZIS 4,4742 4,3018
XXIV. kurs EUR BILANS 4,6148 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List prezesa 2020.pdfList prezesa 2020.pdf Pismo Prezesa Zarządu
2021_04_09_Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań za rok 2020_PL-sig-sig.pdf2021_04_09_Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań za rok 2020_PL-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
2021-04-09_Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej-sig-sig.pdf2021-04-09_Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej-sig-sig.pdf Informacja Zarządu nt. wyboru firmy audytorskiej
5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Mabion S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020 (1).xhtml5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Mabion S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020 (1).xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Mabion S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020 (1).xhtml.xades5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Mabion S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020 (1).xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
6. Ocena sprawozdan MABION za rok 2020 przez RN_PL (1).xhtml6. Ocena sprawozdan MABION za rok 2020 przez RN_PL (1).xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
6. Ocena sprawozdan MABION za rok 2020 przez RN_PL (2).xhtml.xades6. Ocena sprawozdan MABION za rok 2020 przez RN_PL (2).xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
MABION 2020 - Sprawozdanie z badania - podpisane.pdfMABION 2020 - Sprawozdanie z badania - podpisane.pdf Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Mabion MSSF 2020-sig-sig-sig.pdfMabion MSSF 2020-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_Zarzadu_MABION_SA_2020-sig-sig.pdfSprawozdanie_Zarzadu_MABION_SA_2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Dirk Kreder Prezes Zarządu Dirk Kreder
2021-04-30 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2021-04-30 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-04-30 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Katarzyna Kutera-Wasiak Główna Księgowa Katarzyna Kutera-Wasiak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki