MABION S.A.: wyniki finansowe

2020-05-25 17:08
publikacja
2020-05-25 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mabion_MSSF_2020Q1_05.25_v.2-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_informacje_Mabion_SA_IQ2020_POL_25052020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 678 -14 509 -3 794 -3 376
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem -19 845 -14 985 -4 514 -3 487
IV. Zysk (strata) netto -19 845 -14 985 -4 514 -3 487
V. Średnio ważona liczba akcji 13 730 272 13 720 772 13 730 272 13 720 772
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,45 -1,09 -0,33 -0,25
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,45 -1,09 -0,33 -0,25
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 400 -13 601 -2 366 -3 165
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 140 -3 637 -259 -846
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -810 -479 -184 -111
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -12 350 -17 717 -2 809 -4 122
XII. Dane na datę bilansową: 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2019 31.03.2019
XIII. Aktywa razem 99 643 128 291 21 888 29 826
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 084 101 162 30 992 23 519
XV. Zobowiązania długoterminowe 47 745 35 216 10 488 8 187
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 93 339 65 946 20 504 15 332
XVII. Kapitał własny -41 441 27 129 -9 103 6 307
XVIII. Kapitał zakładowy 1 372 1 372 301 319
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 13 730 272 13 720 772 13 730 272 13 720 772
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,26 9,35 1,59 2,17
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,26 9,35 1,59 2,17
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII. kurs EUR RZIS 4,3963 4,2978
XXIV. kurs EUR BILANS 4,5523 4,3013
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Mabion MSSF 2020Q1 05.25 v.2-sig-sig.pdfMabion MSSF 2020Q1 05.25 v.2-sig-sig.pdf Mabion_MSSF 2020 Q1
Pozostałe informacje Mabion SA IQ2020_POL_25052020-sig-sig.pdfPozostałe informacje Mabion SA IQ2020_POL_25052020-sig-sig.pdf Mabion_Pozostale_Informacje_do_Raportu Kwartalnego_Q1_2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-25 Dirk Kreder Prezes Zarządu Dirk Kreder
2020-05-25 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2020-05-25 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2020-05-25 Jarosław Walczak Członek Zarządu Jarosław Walczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki