3,9400 zł
-0,25% -0,0100 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KrynicaVitamin_3QSr_2019_12.11.2019_FINAL_FF_podpisany_AD1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 233 364 207 114 54 163 48 693
II. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 9 163 6 741 2 127 1 585
III. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 7 139 5 484 1 657 1 289
IV. Zysk ( strata) netto 5 706 4 529 1 324 1 065
V. Zysk ( strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 706 4 529 1 324 1 065
VI. Zysk na akcję ( PLN ) 0,466 0,370 0,108 0,087
VII. Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,466 0,370 0,108 0,087
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 824 15 311 2 280 3 600
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 810 -16 638 -2 741 -3 912
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 085 2 780 484 654
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 100 1 453 23 342
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
XIV. Wyszczególnienie Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
XV. Aktywa 180 595 151 545 41 292 35 243
XVI. zobowiązania długoterminowe 40 259 22 561 9 205 5 247
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 86 663 72 956 19 815 16 967
XVIII. Kapitał własny 53 673 56 028 12 272 13 030
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 53 673 56 028 12 272 13 030
DANE JEDNOSTKOWE
Rachunek zysków i strat
XX. Przychody ze sprzedaży 234 108 207 089 54 335 48 687
XXI. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 10 928 6 713 2 536 1 578
XXII. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 7 429 5 736 1 724 1 349
XXIII. Zysk ( strata) netto 5 995 4 781 1 391 1 124
XXIV. Zysk ( strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 995 4 781 1 391 1 124
XXV. Zysk na akcję ( PLN ) 0,489 0,390 0,114 0,092
XXVI. Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,489 0,390 0,114 0,092
XXVII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 910 15 379 2 300 3 616
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 810 -16 628 -2 741 -3 909
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 085 2 780 484 654
XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 186 1 531 43 360
XXXII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
XXXIII. Aktywa 174 318 146 447 39 857 34 057
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 34 123 17 356 7 802 4 036
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 85 577 72 188 19 567 16 788
XXXVI. Kapitał własny 49 878 51 970 11 404 12 086
XXXVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 49 878 51 970 11 404 12 086
XXXVIII. Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie x x 4,3736 4,3000


W okresach objętych
skróconymi sprawozdaniami finansowymi, do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2019
– 4,3736  PLN/EUR 30.09.2018
– 4,2714 PLN/EURŚredni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01-30.09.2019
- 4,3086 PLN/EUR01.01.-30.09.2018
- 4,2535 PLN/EUR  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
KrynicaVitamin_3QSr_2019_12.11.2019_FINAL_FF_podpisany_AD1.pdfKrynicaVitamin_3QSr_2019_12.11.2019_FINAL_FF_podpisany_AD1.pdf skonsolidowany raport za 3 kw 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2019-11-12 Agnieszka Donica Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.