KPPD: wyniki finansowe

2020-05-15 07:58
publikacja
2020-05-15 07:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
KPPD_SA-Q_I_2020_pozost_info.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2020_info_dodat.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 723 80 311 18 134 18 687
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 181 3 308 496 770
III. Zysk (strata) brutto 1 263 3 052 287 710
IV. Zysk (strata) netto 983 2 383 224 554
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 935 1 948 1 123 453
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 336 -3 168 -532 -737
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 505 1 970 -570 458
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 94 750 21 175
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 168 352 164 582 36 982 38 648
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 653 78 866 17 937 18 520
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 574 22 744 4 959 5 341
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 861 44 465 10 294 10 441
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 699 85 716 19 045 20 128
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 119 1 196
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,61 1,47 0,14 0,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53,44 52,83 11,74 12,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Poszczególne pozycje bilansu
przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy i wynoszącego 4,5523 zł/euro dla 2020 r. i 4,2585 na
31.12.2019 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego kwartału roku obrotowego
i wynoszącego 4,3963 zł/euro dla 2020 r. i 4,2978 zł/euro dla 2019 r.Rozwodnione
wartości w raportowanym okresie nie występują.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
KPPD_SA-Q_I_2020_pozost_info.pdfKPPD_SA-Q_I_2020_pozost_info.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2020-05-14 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2020-05-14 Danuta Kotowska Główna Księgowa

BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 97 289 99 809 96 189
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 407 498 558
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 92 916 95 435 91 911
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 1 103 1 122 656
3.1. Nieruchomości 1 103 1 122 656
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 863 2 754 3 064
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 863 2 754 3 064
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 71 063 64 773 74 367
1. Zapasy 33 547 36 421 35 623
2. Należności krótkoterminowe 31 157 22 703 34 242
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 31 157 22 703 34 242
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 955 5 496 3 964
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 955 5 496 3 964
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 1 717 1 352 112
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 238 4 144 3 852
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 404 153 538
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 168 352 164 582 170 556
PASYWA
I. Kapitał własny 86 699 85 716 85 014
1. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy 77 451 77 451 69 487
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 171 86 8 050
4. Zysk (strata) netto 983 3 085 2 383
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 653 78 866 85 542
1. Rezerwy na zobowiązania 11 226 10 654 12 501
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 830 851 751
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 316 6 873 7 542
a) długoterminowa 5 325 4 882 5 681
b) krótkoterminowa 1 991 1 991 1 861
1.3. Pozostałe rezerwy 3 080 2 930 4 208
długoterminowe
a) krótkoterminowe 3 080 2 930 4 208
2. Zobowiązania długoterminowe 22 574 22 744 19 061
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 22 574 22 744 19 061
3. Zobowiązania krótkoterminowe 46 861 44 465 52 801
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 46 319 43 990 52 248
3.2. Fundusze specjalne 542 475 553
4. Rozliczenia międzyokresowe 992 1 003 1 179
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 992 1 003 1 179
a) długoterminowe 532 543 565
b) krótkoterminowe 460 460 614
P a s y w a r a z e m 168 352 164 582 170 556
Wartość księgowa 86 699 85 716 85 014
Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 53,44 52,83 52,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 990 990 990
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 990 990 990
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę 990 990 990
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 990 990 990
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 79 723 80 311
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 77 052 77 615
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 671 2 696
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 65 983 64 244
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 64 092 62 391
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 891 1 853
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 740 16 067
IV. Koszty sprzedaży 4 584 4 295
V. Koszty ogólnego zarządu 7 704 8 309
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 452 3 463
VII. Pozostałe przychody operacyjne 834 176
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 39
2. Dotacje 18 19
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 697 20
4. Inne przychody operacyjne 101 98
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 105 331
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51 270
2. Inne koszty operacyjne 54 61
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 181 3 308
X. Przychody finansowe 42 85
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 42 47
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 38
Inne
XI. Koszty finansowe 960 341
1. Odsetki w tym: 343 304
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 345
3. Inne 272 37
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 263 3 052
XIII. Podatek dochodowy 280 669
a) część bieżąca 410 835
b) część odroczona -130 -166
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 983 2 383
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 685 8 164
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,04 5,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)


Sposób liczenia zysku zannualizowanego:1.
dla 2020 r.:zysk za 2019 r. minus zysk za I kwartał 2019 r. plus
zysk za I kwartał 2020 r.:3 085 - 2 383 + 983 = 1 6852.
dla 2019 r.:zysk za 2018 r. minus zysk za I kwartał 2018 r. plus
zysk za I kwartał 2019 r.:7 964 - 2 183 + 2 383 = 8 164


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 85 716 82 545 82 545
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 716 82 545 82 545
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 094 5 094 5 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 77 451 69 487 69 487
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 964
a) zwiększenia (z tytułu) 7 964
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 7 964
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 77 451 77 451 69 487
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 085 7 964 7 964
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 085 7 964 7 964
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 86 86 86
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 171 8 050 8 050
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 7 964
- 7 964
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 171 86 8 050
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 171 86 8 050
4. Wynik netto 983 3 085 2 383
a) zysk netto 983 3 085 2 383
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 86 699 85 716 85 014
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86 699 85 716 85 014
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 983 2 383
II. Korekty razem 3 952 -435
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 3 210 2 966
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 027 -8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 311 275
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -18 -39
5. Zmiana stanu rezerw 572 501
6. Zmiana stanu zapasów 2 873 -1 711
7. Zmiana stanu należności -8 453 -9 085
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 456 7 230
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -370 -612
10. Inne korekty 344 48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 935 1 948
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 18 39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 39
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 354 3 207
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 904 3 207
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 450
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 450
- nabycie aktywów finansowych 450
- lokata 450
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 336 -3 168
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 192 3 757
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 148 3 743
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 44 14
II. Wydatki 2 697 1 787
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 922 912
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 516 660
3. Odsetki 259 212
4. Inne wydatki finansowe 3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 505 1 970
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 94 750
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 94 750
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 144 3 102
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 238 3 852
- o ograniczonej możliwości dysponowania 3 802 3 073


Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe-
zrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu transakcji forward 44
tys. zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
KPPD_SA-Q_I_2020_info_dodat.pdfKPPD_SA-Q_I_2020_info_dodat.pdf
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki