90,86 zł
1,52% 1,36 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Zmiana w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-11
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zmiana w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka powzięła informację o dokonaniu 4 kwietnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjętej uchwałą z dnia 15 marca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka przekazuje poniżej zmianę wprowadzoną w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.:

W § 6 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkt 85 o następującej treści:
„85) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)”.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Amendment to the Statutes of KGHM Polska Miedź S.A.


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that the
Company obtained the information that on 4 April 2018 the Regional Court
for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, Section IX (Economic) of the National
Court Register, registered an amendment to the Statutes of KGHM Polska
Miedź S.A. with its registered head office in Lubin, adopted on 15 March
2018 by the resolution of the Extraordinary General Meeting.


Below, the Company presents the amendment to the Statutes of the Company
KGHM Polska Miedź S.A.:


In §6 sec. 1 of the Statutes of the Company, point 85 is added with the
following wording:


„ 85) Leasing of intellectual property and similar products, except
copyrighted works (77.40.Z).”

Legal basis: § 38 sec. 1 point 2 of the Decree of the Minister of
Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic
information published by issuers of securities and conditions for
recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state (unified text: Journal of Laws 2014.133 with subsequent
amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-11 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
2018-04-11 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl